BN § 186 FRÖJEL GÖSTAVS 1:19 – Detaljplan

Utskrivet från: http://gotland.se/27069
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2006-09-27

BN § 186
FRÖJEL GÖSTAVS 1:19 – Detaljplan

Dnr 42036-21
Au§ 377
BESLUT (enligt arbetsutskottets förslag)

  1. Byggnadsnämnden ger stadsarkitektkontoret i uppdrag att upprätta detaljplan för att
    pröva möjligheterna att tillskapa tomter för bostadsbebyggelse.
  2. Byggnadsnämnden tar inte ställning till omfattningen av exploateringen.
  3. Sökanden skall bekosta planläggningen. Byggnadsnämndens kostnader skall
    regleras i plankostnadsavtal med sökanden.
  4. Ordföranden undertecknar plankostnadsavtal.
ÄRENDEBESKRIVNING
Ansökan

En ansökan om planläggning för att möjliggöra avstyckning av ca 10 tomter för bostadsända-mål har inkommit till stadsarkitektkontoret. Ägaren till grannfastigheten Fröjel Göstavs 1:57 (52022) har också inkommit med en ansökan om planläggning i ungefär samma omfattning. Båda ansökningarna kommer i fortsättningen att behandlas som ett planärende.

Planförhållanden m m

Området ingår i ett framtaget planprogram som antagits av byggnadsnämnden 2006-08-30, § 155. I övrigt har området inte tidigare varit föremål för planläggning.

Remisser

Länsmuseet: För att bibehålla byggnadstraditionen med fritidshus i skog samt den idag lugna landskapsbilden, bör inga hus kunna ses från vägen – varken från det öppnare partiet i norr eller från vägen vid fastighetens östra sida. Då växtligheten är förhållandevis låg bör inga byggnader tillåtas högre än ett plan.

Vägverket: Av trafiksäkerhetsskäl anser Vägverket det nödvändigt att begränsa antalet anslutningar till den allmänna vägen. Utfarten från det planerade området skall därför samordnas med den befintliga utfarten från Göstavs 1:47.

Tekniska förvaltningen: Tomtområdet skall anslutas till det kommunala Va-nätet. Förutsätter att det blir en exploatering på minst 10 tomter eftersom anslutning till tryckavloppsledningen kräver en pumpstation med en bra kapacitet och utförande. Vid en exploatering ska ett exploateringsavtal upprättas. För att lösa huvudmannaskapet och den framtida förvaltningen

av allmän platsmark och VA inom exploateringsområdet kommer det att erfordras att gemensamhetsanläggning/-ar bildas med tillhörande samfällighetsförening.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden: Tillstyrker ärendet. Kommunal VA-försörjning förutsättes. Ur bullersynpunkt bör behovet av en skyddszon mellan bostäder och väg 140 undersökas.

Stadsarkitektkontorets bedömning

Området skall planläggas för att klarlägga förutsättningarna för tilltänkt exploatering.

Arbetsutskottet
Arbetsutskottet delar stadsarkitektkontorets bedömning.

Byggnadsnämnden
Byggnadsnämnden delar arbetsutskottets bedömning.