BN § 187 FRÖJEL GÖSTAVS 1:57 – Detaljplan

Utskrivet från: http://gotland.se/27068
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2006-09-27

BN § 187
FRÖJEL GÖSTAVS 1:57 – Detaljplan

Dnr 52022-21
Au§ 378
BESLUT (enligt arbetsutskottets förslag)

  1. Byggnadsnämnden ger stadsarkitektkontoret i uppdrag att upprätta detaljplan för att
    pröva möjligheterna att tillskapa tomter för bostadsbebyggelse.
  2. Byggnadsnämnden tar inte ställning till omfattningen av exploateringen.
  3. Sökanden skall bekosta planläggningen. Byggnadsnämndens kostnader skall
    regleras i plankostnadsavtal med sökanden.
  4. Ordföranden undertecknar plankostnadsavtal.
ÄRENDEBESKRIVNING
Ansökan

En ansökan om planläggning för att möjliggöra avstyckning av ca 10 tomter för bostads-ändamål har inkommit till stadsarkitektkontoret. Ägaren till grannfastigheten Fröjel Göstavs 1:19 (dnr 42036) har också inkommit med en ansökan om planläggning i ungefär samma omfattning. Båda ansökningarna kommer i fortsättningen att behandlas som ett planärenden.

Planförhållanden m m

Området ingår i ett framtaget planprogram som antagits av byggnadsnämnden 2006-08-30,

§ 155. I övrigt har området inte tidigare varit föremål för planläggning.

Stadsarkitektkontorets bedömning

Området skall planläggas för att klarlägga förutsättningarna för tilltänkt exploatering.

Arbetsutskottet
Arbetsutskottet delar stadsarkitektkontorets bedömning.

Byggnadsnämnden
Byggnadsnämnden delar arbetsutskottets bedömning.