BN § 188 EKSTA HAJSTÄDE 1:2 - Detaljplan

Utskrivet från: http://gotland.se/27067
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2006-09-27

BN § 188
EKSTA HAJSTÄDE 1:2 - Detaljplan

Dnr 62028-21
Au§ 379
BESLUT (enligt arbetsutskottets förslag)

  1. Byggnadsnämnden avslår ansökan om planläggning.
ÄRENDEBESKRIVNING
Ansökan

Ägarna till fastigheten Eksta Hajstäde 1:2 har ansökt om planläggning för att möjliggöra avstyckning av 5 tomter för bostadsbebyggelse, bilaga 188.

Planförhållanden m m

Fastigheten omfattas av detaljplan antagen 1964-07-09 där marken är utlagd som parkmark.

Parkmarken ingår i ett förordnande enligt 6 kap 19 § plan- och bygglagen som fastställts av länsstyrelsen.

Fastigheten ingår även i ett planprogram som godkändes av byggnadsnämnden den 30 augusti 2006, § 155.

PRÖVNINGSGRUNDER

Enligt 1 kapitlet 1 § plan- och bygglagen (PBL) är syftet med lagen att främja samhällsutvecklingen. I 2 § PBL anges att det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten – det s k kommunala planmonopolet. Detta innefattar befogenheten att anta planer och därigenom också befogenheten att bestämma huruvida planläggning skall komma till stånd eller inte. I 1 kapitlet 6 § PBL anges att för att mark skall få användas för bebyggelse skall den vara från allmän synpunkt lämplig för ändamålet. Till grund för lämplighetsprövningen ligger bestämmelserna i 2 kapitlet PBL om de allmänna intressen som skall beaktas bland annat vid lokalisering av bebyggelse. Syftet med bestämmelserna är att ge vägledning i fråga om mål och inriktning vid lokalisering av bebyggelse och ge uttryck för de krav stadsmakterna ställer på kommunerna vid planläggning. Enligt 1 § 2 stycket i detta kapitel skall också 3 och 4 kapitlet miljöbalken tillämpas vid ärenden om bebyggelse.

Omfattningen av de allmänna intressena preciseras av kommunen i första hand i dess översiktliga planering. Vid alla beslut enligt plan- och bygglagen skall vidare beaktas både enskilda och allmänna intressen.

Ett beslut av kommunen att vägra att upprätta eller anta en detaljplan kan överklagas men detta kan enligt 13 kapitlet 1 § PBL ske enbart i den ordning som föreskrivs i 10 kapitlet 8 § kommunallagen om laglighetsprövning.

Stadsarkitektkontorets bedömning

Med tanke på att planprogrammet föreslår en utökning av befintliga byggrätter inom den antagna detaljplanen finner stadsarkitektkontoret det olämpligt att ta parkmark i anspråk för ytterligare bebyggelse. Parkmarken behövs då i ännu större grad. I planprogrammet har dessutom ett större exploateringsområde föreslagits närmare länsvägen. Stadsarkitekt-kontoret avstyrker därför en ändring av markanvändningen.

Arbetsutskottet
Arbetsutskottet delar stadsarkitektkontorets bedömning.

Byggnadsnämnden
Byggnadsnämnden delar arbetsutskottets bedömning.