BN § 189 TOFTA FÄTTINGS 1:31, SOLBACKA 1:1 – Detaljplan

Utskrivet från: http://gotland.se/27066
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2006-09-27

BN § 189
TOFTA FÄTTINGS 1:31, SOLBACKA 1:1 – Detaljplan

Dnr 42029
Au§ 380
BESLUT (enligt arbetsutskottets förslag)

  1. Byggnadsnämnden ger stadsarkitektkontoret i uppdrag att upprätta detaljplan för att möjliggöra byggande av bostäder.
  2. Byggnadsnämndens kostnader ska regleras i plankostnadsavtal med sökanden. 3. Ordförande undertecknar plankostnadsavtalet.

ÄRENDEBESKRIVNING

Sökanden önskar detaljplanelägga ett område enligt samrådsförslaget ”planprogram för Toftaområdet”.

Anslutning ska på sikt ske till det kommunala VA-nätet men eftersom detta ligger ca 10 år fram i tiden godkänner tekniska förvaltningen en egen VA-lösning för denna del av fastigheten.

Planförhållanden m m

Området är inte tidigare detaljplanelagt.

Remisser

Tekniska nämnden: Frångår sitt skriftliga yttrande genom att nu framföra att de godkänner en egen VA-lösning.

Länsmuseet: Ingen erinran. En förtätning av bebyggelsen för detta område är naturlig.

Miljö- och hälsoskyddskontoret: I närområdet finns kommunalt vatten men inte kommunalt avlopp. Anslutes inte avloppet till kommunen avloppsnät måste avloppet lösas gemensamt, per delområde.

Försvarsmakten: En planläggning för bostadsbebyggelse/ semesterby på ovanstående fastigheter är i dagsläget olämpligt och kan inte accepteras av försvarsmakten.

Bedömning

Stadsarkitektkontoret bedömer att förutsättningar för en bebyggelse finns för området.

Arbetsutskottet
Arbetsutskottet delar stadsarkitektkontorets bedömning och föreslår att stadsarkitektkontoret får i uppdrag att upprätta detaljplan för området.

Byggnadsnämnden
Byggnadsnämnden delar arbetsutskottets bedömning.