BN § 190 VISBY SOLBERGA 1:9 - Detaljplan

Utskrivet från: http://gotland.se/27065
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2006-09-27

BN § 190
VISBY SOLBERGA 1:9 - Detaljplan

Dnr 62019
Au§ 381
BESLUT (enligt arbetsutskottets förslag)

  1. Byggnadsnämnden ger stadsarkitektkontoret i uppdrag att upprätta detaljplan för att möjliggöra annan markanvändning
  2. Byggnadsnämndens kostnader ska regleras i plankostnadsavtal med sökande.
  3. Ordförande undertecknar plankostnadsavtalet.
ÄRENDEBESKRIVNING
Ansökan

Sökanden har begärt att få köpa den mark som bolaget arrenderar av kommunen.

Planförhållanden m m

I gällande detaljplan ( från 1934) är området utlagt som parkmark.

Remisser Tekniska förvaltningen har inga synpunkter på avyttringen. Stadsarkitektkontorets bedömning
På sikt anser stadsarkitektkontoret att bilaffärer bör lokaliseras i mer externa lägen. Dock bör en ändrad markanvändning kunna ske till ”centrumändamål”. Ytan har varit utarrenderad i så många år att något parkändamål inte förekommit på denna plats. Det andra alternativet är sålunda att kommunen hävdar parkändamålet säger upp arrendet och tar bort planket och öppnar upp platsen. Stadsarkitektkontoret anser att på grund av att kommunen under så många år arrenderat ut marken så är det omotiverat att nu hävda parkändamålet, vilket också skulle försvåra den pågående handelsverksamheten.

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet delar stadsarkitektkontorets bedömning.

Byggnadsnämnden
Byggnadsnämnden delar arbetsutskottets bedömning.