BN § 193 TOFTA FÄTTINGS 1:75 – Uppförande av bastu/pumphus

Utskrivet från: http://gotland.se/27062
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2006-09-27

BN § 193
TOFTA FÄTTINGS 1:75 – Uppförande av bastu/pumphus

Dnr 60934
Au§ 384
BESLUT
  1. Bygglov lämnas.
  2. Stadsarkitektkontorets VA-bedömning ska beaktas.
  3. Villkoren för bygglovet lämnas i bifogat bevis.
Upplysning

Bygglovprövningen innefattar inte det tekniska utförandet. Detta behandlas vid bygganmälan.

Bygganmälan skall göras till byggnadsnämnden senast tre veckor innan byggnadsarbetena påbörjas.

Bygglovet upphör att gälla om inte arbetet påbörjas inom två år från beslutsdatum. Byggnadsarbetet skall ha slutförts inom fem år från beslutsdatum.

ÄRENDEBESKRIVNING

Planförhållanden

För området gäller detaljplan godkänd som avstyckningsplan.

Föreslagen åtgärd innebär byggande närmare gräns än 4,5 meter.

Enligt övergångsbestämmelserna i PBL skall 39 § byggnadsstadgan tillämpas som bestämmelse i detaljplanen. Enligt denna får byggnad inte uppföras närmare gräns mot annan tomt än 4,5 meter. Byggnadsnämnden kan godkänna byggande närmare gränsen om det finns särskilda skäl och om det kan ske utan olägenhet för granne.

Remisser

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig. Ingen erinran har inkommit.

LAGSTÖD

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § ska ansökningar om bygglov för åtgärder inom områden med detaljplan inte bifallas om åtgärden strider mot detaljplanen eller den fastighetsplan som gäller för området eller åtgärden inte kan antas uppfylla kraven i 3 kap.

Byggnadsnämnden får medge mindre avvikelse från planen om åtgärden är förenlig med planens syfte.

Stadsarkitektkontorets bedömning

Stadsarkitektkontoret anser att föreslagen åtgärd innebär mindre avvikelse från planen med hänvisning till att åtgärden är förenlig med planens syfte. Kraven i 3 kap plan- och bygglagen uppfylls. Bygglov kan lämnas.

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden delar stadsarkitektkontorets bedömning.