BN § 194 FÅRÖ STORA GASMORA 1:18 - Förhandsbesked om bygglov för uppförande av fritidshus

Utskrivet från: http://gotland.se/27061
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2006-09-27

BN § 194
FÅRÖ STORA GASMORA 1:18 - Förhandsbesked om bygglov för uppförande av fritidshus

Dnr 50344
Au§ 385
BESLUT (i enlighet med arbetsutskottets förslag)

  1. Positivt förhandsbesked om bygglov lämnas för uppförande av ett fritidshus på den sökta platsen. Den n ya byggnaden skall upplevas som del av gårdsmiljön vid St. Gasmora 1:16 vad det gäller karaktär och placering. Antingen utformad som en lägre bostadsflygel eller som en högre ekonomibyggnad. Ny byggnad skall ligga inom markerad tomtplats.
  2. Stadsarkitektkontorets VA-bedömning ska beaktas.
Observera

a) Detta besked medför inte rätt att påbörja några byggnadsåtgärder.

b) Om bygglovansökan kommer in inom två år är beskedet bindande. Görs inte ansökan om bygglov inom denna tid upphör beskedet att gälla.

c) I bygglovet återstår att pröva om åtgärden uppfyller utformningskraven i 3 kap 1 § plan- och bygglagen.

Kontakta stadsarkitektkontoret för rådgivning angående utformning innan bygglovhandlingar upprättas.

ÄRENDEBESKRIVNING

Byggnadsnämnden har 2005-12-07 § 535 underrättat sökanden om att man är beredd att lämna positivt förhandsbesked om bygglov för uppförande av ett fritidshus efter det att godtagbar vattenförsörjning har redovisats och om byggnadsnämndens villkor angående placering och utformning följs.

Sökanden har beretts tillfälle att ta del av och eventuellt yttra sig över byggnadsnämndens bedömning. Sökanden har inkommit med vattenanalys och skrivelse 2006-07-28.

Planförhållanden

I kommunens översiktsplan VISION Gotland 2010, antagen av kommunfullmäktige 1995-02-13 anges som övergripande mål att det gotländska kulturarvet ska bevaras och att all utveckling därför ska präglas av hänsyn till natur- och kulturarvet.

För Fårö har en fördjupad översiktsplan antagits av kommunfullmäktige 1995-02-13.

I den fördjupade översiktsplanen är Fårö i sin helhet betecknat som en värdefull bebyggelsemiljö. Detta innebär att särskild hänsyn till miljön ska tas vid lokalisering och utformning av bebyggelse.

Enligt den fördjupade översiktsplanen ligger byggnadsplatsen inom kulturhistoriska gårdsmiljöer - befintlig bebyggelse bör bevaras. Oundgänglig kompletterings- och ersättningsbebyggelse bör utformas och planeras med hänsyn till kulturvärdena.

Längs gamla landsvägen ligger ett flertal gårdar samt en del fritidshus. På grund av områdets kulturvärden får bebyggelse endast ske som ersättningsbebyggelse om befintlig bebyggelse inte kan bevaras.

Fastigheten är belägen inom ett område med kulturvärden av riksintresse enligt beslut av riksantikvarieämbetet 1987-11-05 samt naturvärden av riksintresse enligt beslut av naturvårdsverket 1987-12-21.

Fastigheten är belägen inom ett område av riksintresse för rörligt friluftsliv enligt beslut av naturvårdsverket 1987-12-21 (miljöbalken 3 kap 6 § 2 stycket).

Enligt 4 kap 4 § miljöbalken får fritidsbebyggelse på Fårö komma till stånd endast i form av kompletteringar till befintlig bebyggelse.

Remisser

Försvarsmakten : Ingen erinran.

GEAB: Ingen erinran.

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig. Ingen erinran har inkommit.

LAGSTÖD

Vid prövning av frågor enligt plan- och bygglagen skall enligt 1 kap 5 § både de allmänna och enskilda intressena beaktas. I 1 kap 6 § anges att för att mark skall få användas för bebyggelse skall den vara från allmän synpunkt lämplig för ändamålet.

Ansökan är belägen inom ett område som inte omfattas av detaljplan.

Enligt 8 kap 12 § plan- och bygglagen skall ansökningar om bygglov för åtgärder inom områden som inte omfattas av detaljplan bifallas om åtgärden

  1. uppfyller kraven i 2 kap. om allmänna intressen som skall beaktas vid planläggning och lokalisering av bebyggelse, m m
  2. inte skall föregås av detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i 5 kap 1 §,
  3. inte strider mot områdesbestämmelser och
  4. uppfyller kraven i 3 kap. 1, 2 och 10-18 §§.

Enligt plan- och bygglagen 2 kap 1 § skall kraven vid planläggning och i ärenden om bygglov och förhandsbesked dessutom bestämmelserna i 3 och 4 kap miljöbalken tillämpas.

Därutöver skall enligt 2 kap 2 § plan- och bygglagen bl a beaktas natur- och kulturvärden, en ändamålsenlig struktur samt en långsiktigt god hushållning med mark och vatten främjas.

Enligt 3 kap 1 § plan- och bygglagen skall byggnader placeras och utformas med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Byggnader skall ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana och ger en god helhetsverkan.

Stadsarkitektkontorets tidigare bedömning

Marken bedöms som lämplig för infiltration av avloppsvatten. Pumpning erfordras. Erf skyddsavstånd skall erhållas till vattentäkter. Anmälan/ansökan skall inges till miljö- och hälsoskyddskontoret.

Intyg om vattentillgång samt vattenanalys utvisande vatten tjänligt med anmärkning inlämnat 2006-07-28.

För den aktuella platsen finns utpekat höga natur- och kulturmiljövärden, vilket ställer stora krav på hänsyn på kompletterande bebyggelse.

Stadsarkitektkontoret anser att den prövade åtgärden går att genomföra under villkor att ny bebyggelse anpassas vad gäller volym och karaktär. Ny bebyggelse skall placeras intill den befintliga gårdsmiljön vid Fårö Stora Gasmora 1:16, enligt bifogad situationsplan daterad 2005-12-07. Utformning ska ske i samråd med stadsarkitektkontoret innan bygglovhandlingar upprättas.

Byggnadsnämndens tidigare bedömning

Byggnadsnämnden är beredd att lämna positivt förhandsbesked om bygglov för uppförande av ett fritidshus efter det att godtagbar vattenförsörjning har redovisats och ovanstående villkor följs.

Sökanden har beretts tillfälle att ta del av och eventuellt yttra sig över byggnadsnämndens bedömning. Sökanden har inkommit med vattenanalys och skrivelse.

Stadsarkitektkontorets bedömning

Intyg om vattentillgång samt vattenanalys utvisande vatten tjänligt med anmärkning inlämnat 2006-07-28.

Marken bedöms som lämplig för infiltration av avloppsvatten. Pumpning erfordras. Erf skyddsavstånd skall erhållas till vattentäkter. Ansökan/anmälan skall inges till Miljö- och hälso- skyddskontoret.

Ärendet ligger inom A3-område enligt Vattenplan för Gotlands Kommun. I detta ärende har bedömning skett i prövningsgruppen för avlopp.

Stadsarkitektkontoret bedömer att föreslagen åtgärd inte påtagligt skadar de värden som riksintressena omfattar.

Kraven i 8 kap 12 § punkterna 1 – 4 plan- och bygglagen uppfylls. Stadsarkitektkontoret föreslår därför att positivt förhandsbesked om bygglov för uppförande av ett fritidshus lämnas på den sökta platsen. Ny byggnad skall upplevas som del av gårdsmiljön vid St. Gasmora 1:16 vad det gäller karaktär och placering. Antingen utformad som en lägre bostadsflygel eller som en högre ekonomibyggnad. Ny byggnad skall ligga inom markerad tomtplats.

Stadsarkitektkontoret anser att den prövade åtgärden går att förena med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark och vattenresurserna enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen samt med gällande översiktsplan.

Utformning ska ske i samråd med stadsarkitektkontoret innan bygglovhandlingar upprättas.

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet delar stadsarkitektkontorets bedömning.

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden delar arbetsutskottets bedömning.