BN § 195 HAMRA NORRGÅRDE 2:1 – Uppförande av bostadshus

Utskrivet från: http://gotland.se/27060
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2006-09-27

BN § 195
HAMRA NORRGÅRDE 2:1 – Uppförande av bostadshus

Dnr 50967
Au§ 386
BESLUT
  1. Bygglov lämnas.
  2. Stadsarkitektkontorets VA-bedömning ska beaktas.
  3. Villkoren för bygglovet lämnas i bifogat bevis.
Upplysning

Bygglovprövningen innefattar inte det tekniska utförandet. Detta behandlas vid bygganmälan.

Bygganmälan skall göras till byggnadsnämnden senast tre veckor innan byggnadsarbetena påbörjas.

Bygglovet upphör att gälla om inte arbetet påbörjas inom två år från beslutsdatum. Byggnadsarbetet skall ha slutförts inom fem år från beslutsdatum.

ÄRENDEBESKRIVNING

Planförhållanden

I kommunens översiktsplan VISION Gotland 2010, antagen av kommunfullmäktige 1995-02-13 anges som övergripande mål att det gotländska kulturarvet ska bevaras och att all utveckling därför ska präglas av hänsyn till natur- och kulturarvet.

För Sudret har en fördjupad översiktsplan antagits av kommunfullmäktige 1995-02-13.

I den fördjupade översiktsplanen är Sudret i sin helhet betecknat som en värdefull bebyggelsemiljö. Detta innebär att särskild hänsyn till miljön ska tas vid lokalisering och utformning av bebyggelse.

I den fördjupade översiktsplanen, för Sudret redovisas området som jordbrukmark.

I den fördjupade översiktsplanen, för Sudret redovisas området som värdefull kulturland-skapsmiljö.

Fastigheten är belägen inom ett område av riksintresse för rörligt friluftsliv enligt beslut av naturvårdsverket 1987-12-21 (miljöbalken 3 kap 6 § 2 stycket).

Enligt länsstyrelsens inventering av ängs- och hagmarker för Gotlands län 1991 är fastigheten belägen inom område av hagmark klass 3.

Remisser

Försvarsmakten: Ingen erinran.

Länsmuseet: Tillstyrker enligt villkor. Länsmuseets yttrande har kommunicerats med sökanden.

GEAB: Tillstyrker enligt villkor. Geab:s yttrande har kommunicerats med sökanden.

Tekniska förvaltningen driftavdelningen: Ingen erinran.

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig. Ingen erinran har inkommit.

LAGSTÖD

Vid prövning av frågor enligt plan- och bygglagen skall enligt 1 kap 5 § både de allmänna och enskilda intressena beaktas. I 1 kap 6 § anges att för att mark skall få användas för bebyggelse skall den vara från allmän synpunkt lämplig för ändamålet.

Ansökan är belägen inom ett område som inte omfattas av detaljplan.

Enligt 8 kap 12 § plan- och bygglagen skall ansökningar om bygglov för åtgärder inom områden som inte omfattas av detaljplan bifallas om åtgärden

  1. uppfyller kraven i 2 kap. om allmänna intressen som skall beaktas vid planläggning och lokalisering av bebyggelse, m m
  2. inte skall föregås av detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i 5 kap 1 §,
  3. inte strider mot områdesbestämmelser och
  4. uppfyller kraven i 3 kap. 1, 2 och 10-18 §§.

Enligt plan- och bygglagen 2 kap 1 § skall kraven vid planläggning och i ärenden om bygglov och förhandsbesked dessutom bestämmelserna i 3 och 4 kap miljöbalken tillämpas.

Därutöver skall enligt 2 kap 2 § plan- och bygglagen bl a beaktas natur- och kulturvärden, en ändamålsenlig struktur samt en långsiktigt god hushållning med mark och vatten främjas.

Enligt 3 kap 1 § plan- och bygglagen skall byggnader placeras och utformas med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Byggnader skall ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana och ger en god helhetsverkan.

Stadsarkitektkontorets bedömning

Enligt medgivande inlämnat 2006-08-02 får huset anslutas till Norrgårda vattenföretag (gemensamhetsanläggning för vatten).

Marken vid markerad provgrop bedöms som lämplig för infiltration av avloppsvatten. Pumpning erfordras. Erf skyddsavstånd skall erhållas till vattentäkter. Ansökan/anmälan skall inges till Miljö- och hälsoskyddskontoret.

Ärendet ligger inom A3-omårde enligt vattenplan för Gotlands kommun. I detta ärende har bedömning skett i prövningsgruppen för avlopp. Pga att platsen är belägen inom s k A3-område ställs höga krav på markförutsättningar samt att gemensamma infiltrationsanläggningar utföres i möjligaste mån.

Stadsarkitektkontoret anser att den prövade åtgärden går att förena med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark och vattenresurserna enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen samt med gällande översiktsplan.

Stadsarkitektkontoret bedömer att föreslagen åtgärd inte påtagligt skadar det värde som riksintresset omfattar.

Kraven i 8 kap 12 § punkterna 1 – 4 plan- och bygglagen uppfylls. Stadsarkitektkontoret föreslår att bygglov lämnas.

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden delar stadsarkitektkontorets bedömning.