BN § 197 ÖJA BURGSVIKSHAMN 1:1 – Dispens från 7:4 och 7:16 §§ miljöbalken för uppförande av sex strandbodar

Utskrivet från: http://gotland.se/27058
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2006-09-27

BN § 197
ÖJA BURGSVIKSHAMN 1:1 – Dispens från 7:4 och 7:16 §§ miljöbalken för uppförande av sex strandbodar

Dnr 60979
Au§ 388
BESLUT
  1. Dispens medges från 7 kap 16 § och tillstånd enligt 7 kap 4 § miljöbalken.
  2. Ingen mark utanför bodarna får tas i anspråk som tomt.
  3. Villkoren för bygglovet lämnas i bifogat bevis.

Beslutet delges Naturvårdsverket. Länsstyrelsen delges beslutet för kännedom.

Observera!

Naturvårdsverket har rätt att överklaga beslutet inom tre veckor från det verket fått beslutet. Sökanden uppmanas avvakta tiden för överklagande innan byggnadsföretaget påbörjas.

Strandskyddsdispensen upphör att gälla om inte arbetet påbörjas inom två år från beslutsdatum. Byggnadsarbetet ska ha slutförts inom fem år från beslutsdatum.

ÄRENDEBESKRIVNING

Planförhållanden

I kommunens översiktsplan VISION Gotland 2010, antagen av kommunfullmäktige 1995-02-13 anges som övergripande mål att det gotländska kulturarvet ska bevaras och att all utveckling därför ska präglas av hänsyn till natur- och kulturarvet.

För Sudret har en fördjupad översiktsplan antagits av kommunfullmäktige 1995-02-13.

I den fördjupade översiktsplanen är Sudret i sin helhet betecknat som en värdefull bebyggelsemiljö. Detta innebär att särskild hänsyn till miljön ska tas vid lokalisering och utformning av bebyggelse.

Fastigheten är belägen inom ett område av riksintresse för rörligt friluftsliv enligt beslut av naturvårdsverket 1987-12-21 (miljöbalken 3 kap 6 § 2 stycket).

Strandskydd enligt 7 kap 13 § miljöbalken. Enligt 7 kap 16 § miljöbalken får ny byggnad inte uppföras eller befintlig byggnad ändras för att tillgodose ett väsentligt annat ändamål än tidigare, grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för bebyggelse, andra anläggningar eller anordningar utföras som hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt eller som väsentligen försämrar livsvillkoren för djur- eller växtarter, eller andra åtgärder vidtas som väsentligen försämrar livsvillkoren för djur- och växtarter.

Länsstyrelsen har i beslut 1993-04-26 förordnat hela strandskyddsområdet som naturvårdsområde enligt naturvårdslagen 19 §. Enligt förordnandet får bl a byggnadsåtgärder inte vidtas utan tillstånd. Genom införandet av miljöbalken den 1 januari 1999 är området numera naturreservat (7 kap 4 § miljöbalken).

LAGSTÖD

Enligt plan- och bygglagen 2:1 skall vid planläggning och i ärenden om bygglov och förhandsbesked bestämmelserna i 3 och 4 kap miljöbalken tillämpas.

Stadsarkitektkontorets bedömning

Beslutet anses vara förenligt med miljöbalkens hushållningsbestämmelser.
Inom strandskyddsområde råder byggnads- och anläggningsförbud. Syftet med detta förbud är att de strandområden som idag är tillgängliga för allmänheten skall bevaras tillgängliga även i framtiden. Endast om särskilda skäl föreligger kan undantag från strandskyddsbestämmelserna medges. I enlighet med departementschefens uttalande i prop 1974:166 skall undantagsmöjligheten prövas restriktivt.

Bodarna placeras inom ett etablerat fiskeläge. Ingen mark utanför boden får tas i anspråk som tomt.

Stadsarkitektkontoret anser inte att föreslagen åtgärd skadar växt eller djurlivet eller att allmänhetens tillträde till stranden påverkas.

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden delar stadsarkitektkontorets bedömning.