BN § 200 Förslag till handlingsprogram för Kvinnofrid på Gotlands Kommun – remiss från ledningskontoret

Utskrivet från: http://gotland.se/27055
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2006-09-27

BN § 200
Förslag till handlingsprogram för Kvinnofrid på Gotlands Kommun – remiss från ledningskontoret

Dnr 65205
BESLUT

Byggnadsnämnden överlämnar stadsarkitektkontorets synpunkter som sitt eget yttrande till ledningskontoret.


BAKGRUND

Kommunfullmäktige beslutade i september 2005 att ett övergripande kommunalt handlings-program för kvinnofrid skall tas fram för Gotland.

Kommunstyrelsen har 2006-06-15, Ks § 208 beslutat att ett förslag till handlingsprogram för Kvinnofrid på Gotland ska remitteras till berörda parter.

Stadsarkitektkontorets synpunkter

Stadsarkitektkontoret anser att frågan om Kvinnofrid på Gotland är en viktig fråga att lyfta i samhällsplaneringen. Det föreslagna handlingsprogrammet ger möjligheter att arbeta på bred front. Jämställdhetsfrågor får en allt större plats i planeringsprocessen, t ex följer vi i vår planeringsprocess upp god byggd miljö och försöker tillskapa trygga boendemiljöer.

Det är dock kontorets önskemål att alla de strategiska dokument och handlingsprogram som tagits fram, vilka berör människor borde kunde sammanställas i ett dokument så att det blir ett tydligare planeringsunderlag. Ett större utbyte mellan dem som är ute i verksamheterna och oss som planerar borde vara en naturlig del i ett kommande utbildningsprogram.

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden delar stadsarkitektkontorets synpunkter.