BN § 202 STENKYRKA LICKERSHAMNSOMRÅDET - Planläggning, strategi för bostadsutbyggnad

Utskrivet från: http://gotland.se/27053
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2006-09-27

BN § 202
STENKYRKA LICKERSHAMNSOMRÅDET - Planläggning, strategi för bostadsutbyggnad

Dnr 62042
BESLUT
Byggnadsnämnden ger stadsarkitektkontoret i uppdrag att igångsätta planläggning enligt bilagd avgränsning.

ÄRENDEBESKRIVNING

Endast delar av området är planlagt i nuläget. Det råder ett stort bebyggelsetryck eftersom VA-utbyggnad planeras de närmaste åren.

För att möta plan- och bygglovförfrågningar bör planläggningen igångsättas.

Syftet är att skapa goda livsmiljöer utifrån områdets karaktär och förutsättningar.