BN § 203 Delegationer – Anmälan

Utskrivet från: http://gotland.se/27052
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2006-09-27

BN § 203
Delegationer – Anmälan

BESLUT

  1. Förteckningarna läggs till handlingarna.

ÄRENDEBESKRIVNING
Förteckningar över de bygglov, tillstånd och godkännanden som med stöd av gällande delegationsordning beviljats vid byggnadsnämndens arbetsutskott och vid stadsarkitektkontoret anmäldes med stöd av bestämmelserna i kommunallagen 6 kap 33 §, bilaga 203.