BN § 204 Diverse skrivelser och protokoll

Utskrivet från: http://gotland.se/27051
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2006-09-27

BN § 204
Diverse skrivelser och protokoll

BESLUT

Diverse skrivelser och protokoll läggs till handlingarna.

ÄRENDEBESKRIVNING
Diverse skrivelser och protokoll som inkommit till stadsarkitektkontoret/byggnadsnämnden har ledamöter och ersättare givits möjlighet att ta del av, bilaga 204.