BN § 153 NÄS GANSPARKEN - Yttrande till miljödomstolen vindkraft på NÄS

Utskrivet från: http://gotland.se/26897
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2006-08-30

BN § 153
NÄS GANSPARKEN - Yttrande till miljödomstolen vindkraft på NÄS

Dnr 65159 - 20
Au§ 316
BESLUT (i enlighet med arbetsutskottets förslag)

Byggnadsnämnden i Gotlands kommun tillstyrker tillstånd enligt alternativ (A) med de syn-punkter som återfinns under stadsarkitektkontorets bedömning.

Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Per-Olof Jacobsson var på grund av jäv ej närvarande när ärendet behandlades.

BAKGRUND

Den gotländska kusten hyser många och höga värden av varierande slag, som på ett eller annat sätt är värda att tas om hand. Ett sådant värde är den rika vindtillgången. Vindkraften söker sig naturligt till dessa vindutsatta platser, som ofta ligger i områden som inte tidigare har exploateras i någon större utsträckning eller som har formats av jord- och skogsbruket. Det innebär att nästan varje etablering av vindkraft också medför en påverkan av annan sort än de krafter som tidigare har format det existerande landskapet.

Det nu aktuella området har dock delvis en annan historia. Området är redan idag ianspråktaget för vindkraft. Området ligger strax innanför Vakten på Näsuddens västra sida. Idag finns här 20 st äldre vindkraftverk från början av 1990-talet med en samlad effekt av 3,5 MW. Ansökan omfattar demontering och bortforsling av befintliga vindkraftverk och uppförande av 6 nya med en samlad effekt av som mest 18 MW.

Denna generationsväxling kommer att öka energiproduktionen från den ianspråktagna arealen från dagens ca 60 MWh per hektar och år till ca 350 MWh per ha. Den nya Gans-parken kommer att ge ett nytillskott om drygt 40 GWh.

Vindelproduktionen på Gotland kommer att öka med drygt 20 %. MKB:n omfattar ingående utredningar av visuell påverkan, ljud – och skuggstörningar, mark, flora och fauna. För de nya vindkraftverken finns tre alternativa lokaliseringar jämte nollalternativ redovisade.

Parallellt med den pågående prövningen om tillstånd enligt miljöbalken pågår även ett mot-svarande detaljplanearbete för den planerade ombyggnaden av den aktuella vindkraftan-läggningen med utgångspunkt från en lokalisering av verken enligt huvudalternativet (A) i miljökonsekvensbeskrivningen, dvs en enkelrad med sex verk. Byggnadsnämnden har 2006-06-14 beslutat att samråd skall genomföras för den föreslagna detaljplanen.

Inom Gotlands kommun finns idag 154 stycken land- och 5 stycken havsbaserade vindkraft-verk. Den i genomsnitt installerade effekten är idag cirka 0,58 MW per verk, vilket i dags-läget inte kan anses särskilt mycket. Man skulle kunna säga att det är ett dåligt utnyttjande av tillgängliga vindresurser. Dessa verk producerar dock ca 20% av den gotländska elkonsum-tionen. Om Gotland ska bli självförsörjande på el, vilket är en förutsättning om kommunen ska nå sina miljö- och energimål, skulle det med ett förenklat räknesätt krävas inte mindre än ca 790 vindkraftverk, om inte den genomsnittliga storleken per verk tillåts att öka kraftigt. Den installerade effekten är emellertid inte den enda faktorn som bestämmer mängden producerad el för ett vindkraftverk. Högre och bättre placerade verk förbättrar produktionsresultaten avsevärt. Att byta ut samtliga vindkraftverk på Gotland förefaller inte helt realistiskt och är i alla lägen inte ens önskvärt. Alla platser är inte heller lämpliga att ersätta med verk av storleksordningen 3 MW eller större. Sammantaget är det trots allt inte orealistiskt att vindkraften på Gotland skulle kunna täcka det gotländska elbehovet med långt färre verk än ovan framräknade 790 stycken. Detta kräver dock att i alla bemärkelser större verk, i de bästa vindlägena, ges möjlighet att ersätta de existerande mindre verken.

Näsudden blev på grund av sina goda vindar, sin relativa öppenhet och sin storlek tidigt ett pionjärområde för etablering av vindkraft. Näsudden är alltjämt det viktigaste produktions-området för den gotländska vindelen, med sina idag ca 80 stycken av de 159 vindkraftverken som finns på Gotland.

Näsudden är i Gotlands kommuns översiktsplan från 1995 utpekat som ett område etablerat med vindkraft och senare, i Vindkraft på södra Gotland som är ett tillägg till översiktsplanen från 1999, återfinns Näsudden som ett område som bör ”generationsväxlas”. Delar av Näsudden har sedermera även utpekats som område av riksintresse för vindkraft, vilket innebär att utbyggnaden av vindkraft har getts en starkare ställning i förhållande till andra exploateringsintressen, men även till andra eventuellt förekommande riksintressen än tidigare.

Stadsarkitektkontorets bedömning

Lokalisering

Av tillägget till översiktsplanen framgår att det inom området Näsudden finns mycket bra vindlägen som dock upptas av vindkraftverk med liten produktionskapacitet, men att dessa verk inom en snar framtid (efter 1999) troligen kommer att ersättas av vindkraftverk med större kapacitet. Vidare framgår att Gotlands kommun kommer att verka för att de nya verken etableras i bestämda mönster, tex räta linjer, vilket innebär att de delar av Näsudden som idag kan upplevas som ”gyttriga”, i framtiden kan ges ett mer ordnat uttryck. Av tillägget till översiktsplanen framgår vidare att vid kustnära etableringar av vindkraftverk bör tornhöjden på vindkraftverk inte överstiga 60 meter.

Den föreslagna etableringen bedöms innebära en början på en mer omfattande omstruktur-ering och anpassning av vindkraftverken på Näsudden i riktning mot en utformning som med stöd i tillägget till översiktsplanen är mer önskvärd än den nuvarande ordningen. Föreslagna tornhöjder innebär dock ett avsteg från vad översiktsplanen rekommenderar.

I den föreslagna detaljplanen tas ställning för att en ”växling” från många små, tätt och oregelbundet placerade vindkraftverk, på den aktuella platsen, till betydligt färre och högre, men glest och regelbundet linjeplacerade vindkraftverk, trots avsteget från den rekom-menderade tornhöjden i översiktsplanen, ändå bedöms som gynnsamt för landskapsbilden om alternativet är ingen förändring alls eller fler och 60 meter höga verk.

Vindkraftverk med en installerad effekt på 3 MW bedöms utifrån den övergripande plan-eringen för vindkraftens utveckling, men också utifrån hänsyn till annan planering, som det lämpligaste valet för den aktuella platsen. Den valda storleken på verk bedöms bl a

möjliggöra en mer estetiskt tilltalande linjeetablering som annars inte är möjlig att genomföra om den tillgängliga vindresursen skall utnyttjas lika effektivt.

Byggnadsnämnden bedömer således i likhet med miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande att en lokalisering enligt huvudalternativet (A) bör genomföras.

Ljudstörningar

Den planerade etableringen innebär även att normalavståndet, 1000 meter till bostadsbe-byggelse, enligt gällande översiktsplan kommer att underskridas. Kortaste avståndet mellan bostad och planerade vindkraftverk kommer dock att öka jämfört med dagens situation.

I samrådsfasen har miljö- och hälsoskyddsnämnden framfört att ljudbelastningen vid bo-städer måste bli lägre eller som mest lika med dagens nivåer från 31–40,1 dB. Ljudnivå-beräkning enligt huvudalternativet visar att ljudnivån minskar vid de åtta närmaste bostäderna med 1,2–3,0 dB. Idag ligger den närmaste bostaden på 474 meters avstånd från närmaste vindkraftverk. Enligt huvudalternativet kommer detta avstånd att utökas till 580 meter. Ett traditionellt bullervillkor med 40 dB(A) som riktvärde vid bostäder bör finnas med i ett tillstånd. Byggnadsnämnden instämmer även på denna punkt i miljö- och hälsoskydds-nämndens bedömning.

Skuggstörningar

Byggnadsnämnden har heller inga avvikande synpunkter från miljö- och hälsoskyddsnämnd-en beträffande skuggstörningar.

De befintliga vindkraftverken har tornhöjder på 30 – 40 m och vingspetsarna når som högst knappt 60 m. De nya verkens tornhöjd är 80 m och vingspetsarna når 130 m över marken. De närmaste fyra bostäderna som kan tänkas bli utsatta för skuggstörningar ligger i huvudsak väster om planerad vindkraftanläggning på ett avstånd mellan 580 meter och 965 meter.

Beräkningar visar att skuggstörningar kommer att överskrida gällande praxis på max 30 timmar/år och 30 minuters varaktighet per dag vid dessa fyra bostäder. Sökanden föreslår som skyddsåtgärd att vindkraftverken förses med avkopplingsautomatik så att vindkraftverk stoppar när skuggstörningar kan uppkomma.

Byggnadsnämnden ansluter således till miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande som före-språkar att samtliga vindkraftverk ska förses med denna utrustning och att denna trimmas in och kontrolleras som en naturlig del i egenkontrollen. Detta bör enligt byggnadsnämndens mening säkerställas genom villkor i ett tillstånd.

Övrigt

Byggnadsnämnden anser att en förutsättning för den nya etableringen är att befintliga vind-kraftverk avlägsnas. Avsikten med föreslagen detaljplan är att inga andra än de föreslagna sex verken får förekomma inom planområdet. Befintliga verk bör således tas ur drift senast samtidigt som de nya verken tillåts producera el och snarast därefter nedmonteras.

Demontering och undanröjning av befintliga vindkraftverk inklusive ovan mark synlig kring-utrustning samt återställandet av marken bör därför säkerställas genom villkor i ett tillstånd.

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet delar stadsarkitektkontorets bedömning.

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden delar arbetsutskottets bedömning.

Register