BN § 154 Långsiktig plan för VA-utbyggnad på Gotlands Kommun

Utskrivet från: http://gotland.se/26896
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2006-08-30

BN § 154
Långsiktig plan för VA-utbyggnad på Gotlands Kommun

Dnr 65114 - 44
Au§ 305
BESLUT (i enlighet med arbetsutskottets förslag)

Byggnadsnämnden överlämnar stadsarkitektkontorets och arbetsutskottets bedömning som sitt eget yttrande till ledningskontoret.


BAKGRUND

Kommunfullmäktige antog 2002-06-19 ”Långsiktig plan för VA-utbyggnad på Gotland”. Planen anger att översyn skall ske vart fjärde år.

En arbetsgrupp med företrädare från ledningskontoret, miljö- och hälsoskyddskontoret, tekniska förvaltningen och stadsarkitektkontoret har gjort en översyn och lämnat förslag till revidering samt förlängning av planen till år 2015.

Arbetsgruppen har överlämnat förslaget för berörda nämnders yttrande.

Enligt övergripande måldokument för Gotlands kommun skall förutsättningar skapas för en inomregional balans och en tryggad bostadsförsörjning för olika grupper. Ett säkerställande av vattenförsörjningen är en grundläggande förutsättning för att det gotländska samhället skall fungera och utvecklas. Från olika håll framkommer ett starkt behov av att inom vissa områden på Gotland anordna vatten- och avloppsfrågorna i ett större sammanhang, för att sanera och förbättra befintliga förhållanden men också för att skapa förutsättningar för fortsatta utvecklingsmöjligheter. Då dessa mål och behov har många beröringspunkter bör önskvärd bebyggelseutveckling och behov av åtgärder inom befintliga bebyggelseområden gemensamt utgöra grund för en långsiktig plan för VA-utbyggnad på Gotland.

I samverkan mellan ledningskontoret, tekniska förvaltningen, miljö och hälsoskyddskontoret och stadsarkitektkontoret har ett 80-tal områden på Gotland kartlagts och analyserats utifrån behov, förutsättningar och önskvärd utveckling. Utifrån 10 olika kriterier har en prioritering skett av områdena, och utifrån denna prioriterade lista har en plan för VA-utbyggnaden upprättats, där tid angivits för påbörjandet inom de områden som ryms inom den närmaste 10-årsperioden.

Planen innehåller också vissa principiella ställningstaganden:

lämpligaste huvudmannaskap skall bedömas i ett tidigt skede för varje område, men kommunen skall alltid tillse att de avsedda gemensamma lösningarna enligt planen kommer till stånd

VA-verksamhetsområde för respektive utbyggnadsområde skall fastställas i ett tidigt skede (normalt i samband med förprojektering)

VA-lagens bestämmelser om betalningsskyldighet för fastighetsägare inom fastställt verksamhetsområde, oavsett faktisk anslutning, skall tillämpas beträffande enhetlig taxa eller särtaxa innebär planen inget förändrat synsätt i hittillsvarande tillämpning med enhetlig taxa inom hela Gotlands kommun, där kommunen är huvudman, men en närmare bedömning av detta skall ske rörande varje enskilt utbyggnadsområde

kommunal medverkan vid VA-försörjning inom områden utöver denna plan skall normalt endast ske om detta inte påverkar den fastställda tidplanen

utbyggnaden skall normalt omfatta både vattenförsörjning och omhändertagande av avloppsvatten, men undantag kan ske utifrån områdenas speciella förutsättningar

ledningsdragning till större vatten- respektive avloppsreningsverk förordas, där så kan ske, framför mindre lokala anläggningar

en inriktning mot kretsloppsanpassat omhändertagande av avloppsvatten skall eftersträvas, varvid erfarenheterna från lagringsdammar och bevattning av åkermark bör väga tungt

Uppföljning av planen samt komplettering till ny 10-årsperiod skall ske vart fjärde år .

Planens upplägg och struktur följer i stort den ursprungliga planen.

En genomgång av samtliga områden som kartlagts inför den ursprungliga planen, liksom en kartläggning av eventuellt tillkommande områden, har skett. Ett antal områden har därvid tagits bort. Dessa, liksom orsaken till borttagandet, framgår av bilaga 14. Ett antal områden har förändrats till sin omfattning, och i vissa fall resulterat i sammanslagning av tidigare områden. De områden som numera ingår i andra områden redovisas också i bilaga 14. Vissa av områdena har i stort sett kommunalt VA utbyggt för befintlig bebyggelse, men har kartlagts utifrån ett högt bebyggelsetryck. För dessa områden föreslås att fortsatt va-utbyggnad får lösas i samband med planläggning/exploatering och de ingår ej i planens utbyggnadsområden, då en av grundförutsättningarna för dessa är att behov föreligger utifrån befintlig bebyggelse. Dessa områden har redovisats sist i bilaga 1. De deltagande förvaltningarna har därefter gått igenom samtliga områden och bedömt dessa utifrån ”sina” kriterier. Dessa bedömningar har summerats för samtliga kriterier, och varje område har på detta sätt erhållit en ”totalpoäng”. Samtliga områden som ingått i denna bedömning framgår av bilaga 1.

I de fall avvikelser framkommit i prioritetsordning mellan tidigare och ny lista har orsakerna till detta analyserats och en bedömning har skett utifrån detta. Ingen förändring har skett i av fullmäktige antagen plan för utbyggnad fram till 2010, då tillräckligt starka skäl för detta inte ansetts föreligga. Däremot har förändringar skett i den prioriterade lista som tidigare redovisats utanför plan (med angiven prioritet 8-22) på grund av ändrade behov och förutsättningar. Ett antal områden som utifrån sin ”poäng” bedömts som mest angelägna redovisas utanför tidsatt plan, dock utan inbördes prioritetsordning.

Behov av särskild hantering av VA-utbyggnadsbehovet har bedömts föreligga för Fårö och Östergarnslandet, och dessa beskrives i avsnitt 2.11.

En viktig skillnad mot tidigare plan är att i den reviderade planen har inga nya områden lagts in i den tidsatta planen, utan planen innebär en kraftsamling för utbyggnad av infrastruktur i form av vatten- och reningsverk samt regionala ledningar. Detta redovisas närmare i avsnitt 2.10 och 2.12.

Erfarenheterna av den plan som antogs 2002-06-19 är att den har använts och att den har följts. Den har mottagits positivt av olika berörda, och har varit till nytta för planering såväl inom kommunen som hos andra aktörer (fastighetsägare, exploatörer m fl). Den har också utgjort ett viktigt underlag för handläggning av olika ärenden och frågor inom myndigheter.

STADSARKITEKTKONTORETS SYNPUNKTER

Stadsarkitektkontoret tillstyrker den reviderade planen men vill särskilt uppmärksamma byggnadsnämnden på att de delar av planen som berör Fårö och Östergarnslandet innebär att byggnadsnämnden bör lägga planeringsresurser på dessa områden. Helst omgående men senast år 2007 i form av att nya fördjupade översiktsplaner tas fram.

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet delar stadsarkitektkontorets synpunkter och föreslår att byggnadsnämnden initierar en diskussion om alternativa tekniska lösningar för vatten och avlopp.

Byggnadsnämnden
Byggnadsnämnden delar arbetsutskottets bedömning.

Register