BN § 155 EKSTA FRÖJEL – Planprogram

Utskrivet från: http://gotland.se/26895
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2006-08-30

BN § 155
EKSTA FRÖJEL – Planprogram

Dnr 52014-21
Au§ 306
BESLUT (i enlighet med arbetsutskottets förslag)
  1. Byggnadsnämnden godkänner planprogram, daterat 2006-08-16, för Eksta-Fröjelkusten med de justeringar som skett efter samrådet. Planprogrammet ska ligga till grund för detaljplaneläggning och prövning av bygglovärenden.
ÄRENDEBESKRIVNING

Längs Eksta-Fröjelkusten råder just nu ett stort exploateringsintresse. På stadsarkitekt-kontoret finns f n ett antal planläggningsansökningar inom en radie av några kilometer. Det har också framkommit önskemål om att se över detaljplanen för Djupvik-Sandhamn för att möjliggöra större byggrätter än vad som tillåts i gällande detaljplan.

Med anledning av att kommunen avser bygga ut Va-nätet från Klintehamn till Djupviks fiskeläge blir den troliga effekten att ytterligare ansökningar om nya exploateringsområden kommer att aviseras.

Med tanke på det förväntade exploateringsintresset bör en planeringsstudie genomföras i form av ett planprogram för det aktuella kustområdet för att på så sätt väga samman de olika intressena såsom riksintressena, värnandet om landskapsbilden, möjlighet till anslutning av det kommunala VA-nätet m m.

Planuppdrag

Ärendet behandlades i byggnadsnämnden 2005-04-13, § 107, med beslut om upprättande av planprogram.

Stadsarkitektkontoret har upprättat ett förslag till planprogram, daterat 2006-01-30.

Samråd

Ärendet behandlades i byggnadsnämnden 2006-02-08, § 1 med beslut om samråd.

Samråd har genomförts med ett förslag daterat 2006-01-30.

Stadsarkitektkontoret har i en samrådsredogörelse redovisat inkomna synpunkter. Med anledning av synpunkterna har följande ändringar och kompletteringar gjorts. Dessa kommer att ligga till grund för det fortsatta planarbetet.

ÄNDRINGAR AV FÖRSLAGET EFTER SAMRÅDET

· Avgränsningen vid kyrkan har flyttats österut till länsvägen

· Byggrätterna inom område har utökats för tomter över 2 500 m2

· Förslag till exploateringsområde vid Bottarve 1:5 har utökats något.

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet föreslår att b yggnadsnämnden godkänner planprogrammet för Eksta-Fröjel-kusten, daterat 2006-08-16, med de justeringar som skett efter samrådet. Planprogrammet ska ligga till grund för detaljplaneläggning och prövning av bygglovärenden.

Byggnadsnämnden
Byggnadsnämnden delar arbetsutskottets bedömning.

Register