BN § 156 EKSTA DJUPVIK-SANDHAMN – Detaljplan

Utskrivet från: http://gotland.se/26894
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2006-08-30

BN § 156
EKSTA DJUPVIK-SANDHAMN – Detaljplan

Dnr 62022-21
Au§ 307
BESLUT (enligt arbetsutskottets förslag)

  1. Stadsarkitektkontoret ska samråda med ett förslag till ändring av detaljplan genom
    tillägg, daterat 2006-08-16.
ÄRENDEBESKRIVNING

Med tanke på det förväntade exploateringsintresset i och med att kommunen bygger ut Va-nätet från Klintehamn till Djupviks fiskeläge har ett planprogram tagits fram för att väga samman de olika intressena såsom riksintressena, värnandet om landskapsbilden m m. Samtidigt har det också gjorts en studie av de gällande detaljplanerna som finns inom planprogramsområdet. Syftet med föreliggande förslag till ändring genom tillägg till gällande detaljplan är att möjliggöra en utökning av byggrätterna för att kunna möta de nya behoven i form av t ex hygienutrymmen o dyl.

Planförhållanden m m

För området gäller en detaljplan fastställd den 9 juli 1964. Planen skall gälla parallellt med det nya tillägget.

Bedömning

Förslaget till ändring/tillägg till detaljplanen ska prövas för att klarlägga möjligheterna till utökade byggrätter.

I samband med framtida bygglovgivning kommer planavgift att tas ut i enlighet taxan som kommunfullmäktige antagit.

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet föreslår att byggnadsnämnden ger stadsarkitektkontoret i uppdrag att samråda med förslag till detaljplan daterad 2006-08-16.

Byggnadsnämnden
Byggnadsnämnden delar arbetsutskottets bedömning.

Register