BN § 157 EKSTA BOPPARVE 1:45 m fl – Detaljplan

Utskrivet från: http://gotland.se/26893
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2006-08-30

BN § 157
EKSTA BOPPARVE 1:45 m fl – Detaljplan

Dnr 62024-21
Au§ 308
BESLUT (enligt arbetsutskottets förslag)

  1. Stadsarkitektkontoret ska samråda med ett förslag till ändrig av detaljplan genom
    tillägg, daterat 2006-08-16.
ÄRENDEBESKRIVNING
Med tanke på det förväntade exploateringsintresset i och med att kommunen bygger ut Va-nätet från Klintehamn till Djupviks fiskeläge har ett planprogram tagits fram för att väga samman de olika intressena såsom riksintressena, värnandet om landskapsbilden m m. Samtidigt har det också gjorts en studie av de gällande detaljplanerna som finns inom planprogramsområdet.

Syftet med föreliggande förslag till ändring genom tillägg till gällande detaljplan är att möjliggöra en utökning av byggrätterna för att kunna möta de nya behoven av t ex komplementbyggnader o dyl.

Planförhållanden m m
För området gäller en detaljplan antagen av kommunfullmäktige den 14 oktober 1991. Planen skall gälla parallellt med det nya tillägget.

Bedömning

Förslaget till ändring/tillägg till gällande detaljplan ska prövas för att klarlägga möjligheterna till utökade byggrätter.

I samband med framtida bygglovgivning kommer planavgift att tas ut i enlighet med taxan som kommunfullmäktige antagit.

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet föreslår att byggnadsnämnden ger stadsarkitektkontoret i uppdrag att sam-råda med ett förslag till ändrig av detaljplan genom tillägg, daterat 2006-08-16.

Byggnadsnämnden
Byggnadsnämnden delar arbetsutskottets bedömning.

Register