BN § 158 HAMRA OJMUNDS 1:2 M FL – Detaljplan

Utskrivet från: http://gotland.se/26892
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2006-08-30

BN § 158
HAMRA OJMUNDS 1:2 M FL – Detaljplan

Dnr 42010-21
Au§ 309
BESLUT

  1. Stadsarkitektkontoret ska enligt 5 kap 20 § plan- och bygglagen samråda med ett förslag till detaljplan, daterat 2006-08-30.

Per-Olof Jacobsson var på grund av jäv ej närvarande när ärendet behandlades.

ÄRENDEBESKRIVNING
Ansökan

En ansökan om planläggning för Hamra Ojmunds 1:2 m.fl. har inkommit till stadsarkitekt-kontoret 2004-03-25 för att tillskapa 25-30 tomter.

Planförhållanden m m Fastigheten har inte tidigare varit föremål för planläggning. Hela området omfattas av riksintresse för det rörliga friluftslivet. Områdets södra del ligger inom riksintresse för kulturmiljövården 3 kap 6 § miljöbalken. Enligt 4 kap 4 § miljöbalken får fritidsbebyggelse endast komma till stånd som kompletteringar till befintlig bebyggelse.

I fördjupad översiktsplan för Sudret anges att området har högt värde ur landskapsbilds-hänseende. Inom värdefulla kulturlandskapsmiljöer skall pågående markanvändning bibe-hållas. Eventuell nybebyggelse skall behandlas restriktivt. En revidering av den fördjupade översiktsplanen pågår.

Remisser

Vägverket; En utredning måste göras om hur området skall dräneras. Enligt projekt-beskrivningen är avsikten att leda vattnet till befintliga vägdiken. Det är tveksamt om det är lämpligt att tillföra mer vatten till vägdikena då dessa är grunda och har dålig avrinning. I övrigt ingen erinran.

Länsmuseet; I området finns några bebyggda fritidsfastigheter vid randen av ett skogsparti i öster. I direkt anslutning till denna bebyggelse och öster om den befintliga finns möjlighet att ansluta med något fritidshus utan att detta får negativa konsekvenser för skilda kultur-miljöintressen. Det är dock viktigt att placering av tomt görs så att eventuell dränering av marken inte påverkar vattenflöden i markerna västerut (Ojmunds 1:2).

Övrig del av området utgörs av mager tidigare betad mark med inslag av våtmarker, idag glest beväxt med buskar. Naturvärdet är mycket högt och eventuell bebyggelse otänkbar med tanke på att det är just dessa typer av marker, karaktäristiska för Gotlands unika naturtyp, som Länsmuseet mycket starkt och konsekvent önskar skydda från exploatering.

Miljö- och hälsoskyddskontoret; För att lösa va-försörjningen torde en kommunal lösning vara den enda lösningen. Befintliga fritidshus inom området (4 stycken) bör ges möjlighet att ansluta till en sådan kommunal framdragning.

Området saknar naturliga förutsättningar för att lösa va-frågan inom planområdet. Närheten till återvinningscentralen (f.d. Hamra grovtipp) förutsätts belysas i miljökonsekvensbeskriv-ningen. Denna utgående verksamhet bedöms dock inte inverka menligt på områdets lämplighet för bebyggelse. Upptagande av enskilda vattentäkter inom planområdet skall dock på lämpligt sätt förhindras genom planbestämmelse eller annat bindande civilrättsligt avtal.

Planläggningsprocessen förutsätts utformas utifrån intentionerna i de nationella och regionala miljömålen.

Tekniska förvaltningen; Planområdet ligger inom ett område med berg i dagen eller med ett grunt jordtäcke, mindre än en meter, och har därför mindre goda recipientförutsättningar, en nödvändighet för att uppnå en större va-lösning. Med anledning av förutsättningarna för att uppnå en enskild va-lösning torde vara begränsade, bör en va-utredning ske innan planlägg-ning påbörjas. Möjlighet finns att ansluta tilltänkta planområde till det kommunala va-nätet vid Hamra kyrka, vilket torde vara den mest realistiska lösningen. En undersökning bör även innefatta befintliga fastigheter norr om planområdet fram till det befintliga kommunala va-nätet, inte minst av kostnadsskäl.

Genomförandet av en exploatering ska regleras såväl i detaljplanen som i ett exploaterings-avtal som upprättas mellan exploatörerna och Gotlands kommun. Exploatörerna förutsätts därmed vara den som ekonomiskt står för genomförandet av hela exploateringen. Exploatörerna/fastighetsägarna förutsätts bli huvudman för allmän platsmark och va-nät inom planområdet, d.v.s. svara för utbyggnaden av gator och va samt iordningställande och skötsel av naturmark liksom skötsel av gator och va fram till dess samfällighetsförening bildas. Något kommunalt huvudmannaskap är således inte aktuellt. Ansvaret för den framtida förvaltningen av allmän platsmark (naturmark och gata) och va inom exploateringsområdet ska därmed lösas genom att exploatörerna ser till att det bildas en eller flera gemensamhets-anläggningar liksom tillhörande samfällighetsförening.

Planbestämmelse om att va och gator ska vara anlagda innan bygglov lämnas ska skrivas in i planhandlingarna. Det är därför av betydelse att de ekonomiska förutsättningarna belyses i ett tidigt stadium i planprocessen för ett genomförande av motsvarande omfattning.

Planuppdrag

Byggnadsnämnden gav 2005-03-16, § 62 stadsarkitektkontoret i uppdrag att upprätta planprogram och miljökonsekvensbeskrivning för området.

En landskapsanalys och en miljökonsekvensbeskrivning har upprättats. Dessa ligger till grund för föreliggande detaljplaneförslag.

Byggnadsnämnden
Stadsarkitektkontoret ska enligt 5 kap 20 § plan- och bygglagen samråda med ett förslag till detaljplan, daterat 2006-08-30.

Register