BN § 159 ENDRE BÄCKS 1:12 – Detaljplan

Utskrivet från: http://gotland.se/26891
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2006-08-30

BN § 159
ENDRE BÄCKS 1:12 – Detaljplan

Dnr 62007
Au§ 310
BESLUT (enligt arbetsutskottets förslag)

  1. Byggnadsnämnden är för närvarande inte beredd att planlägga området.
ÄRENDEBESKRIVNING
Ansökan

Ansökan inkom 2006-02-22 med en förfrågan om detaljplaneläggning av Endre Bäcks 1:12 för bostadsändamål, bilaga 159a.

Planförhållanden m m

Enligt Vision 2010, antagen 1995-02-13, ligger fastigheten inom ett bebyggelseområde som bör utredas vidare. Fastigheten ligger inom ett område där flygbuller kan överstiga max 70 dBA enligt karta från Riksintressebeskrivning 2005-11-01.

Remisser

Ärendet har förhandsgranskats av nedanstående instanser.

Vägverket: Har inget att invända mot planläggning. Åtgärder kan behövas på det statliga vägnätet för att trygga trafiksäkerhet och framkomlighet, bilaga 159b.

Tekniska förvaltningen: Ifrågasätter lämpligheten med ytterligare bostäder mellan två industrifastigheter. Området bör ingå i den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet, bilaga 159c.

Luftfartsverket: Flygplatsen motsätter sig etablering av störningskänslig verksamhet, exempelvis bostäder. Fastigheten ligger inom gräns för bullerexponering med fler än 3 bullerhändelser dag och kväll med 70 dBA från typflygplan för Visby flygplats, bilaga 159d.

Miljö- och hälsoskyddskontoret: Avstyrker planläggning. Tidigare hästhållning på Bäcks 1:12 kan inte återupptas om bostäder byggs. Förhöjda markradonhalter finns i närheten av den planerade bebyggelsen. Störningsrisk finns från närliggande företag (Bergmans Entreprenad HB och Vattenfalls gasturbin). Fastigheten ligger inom inre vattenskyddsområde för Visby/Vibble samt inom område som påverkas av flygbuller (max 70dBA), bilaga 159e.

Prövningsgrunder
Enligt 1 kapitlet 1 § plan- och bygglagen (PBL) är syftet med lagen att främja en lämplig samhällsutveckling. I 2 § PBL anges att det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten – det s k kommunala planmonopolet. Detta innefattar befogenheten att anta planer och därigenom också befogenheten att bestämma huruvida planläggning skall komma till stånd eller inte. I 1 kapitlet 6 § PBL anges att för att mark skall få användas för bebyggelse skall den vara från allmän synpunkt lämplig för ändamålet. Till grund för lämplighetsprövningen ligger bestämmelserna i 2 kapitlet PBL om de allmänna intressen som skall beaktas bland annat vid lokalisering av bebyggelse. Syftet med bestämmelserna är att ge vägledning i fråga om mål och inriktning vid lokalisering av bebyggelse och ge uttryck för de krav statsmakterna ställer på kommunerna vid planläggning. Enligt 1 § 2 stycket i detta kapitel skall också 3 och 4 kapitlet miljöbalken tillämpas vid ärenden om bebyggelse.

Omfattningen av de allmänna intressena preciseras av kommunen i första hand i dess översiktliga planering. Vid alla beslut enligt plan- och bygglagen skall vidare beaktas både enskilda och allmänna intressen.

Ett beslut av kommunen att vägra att upprätta eller anta en detaljplan kan överklagas men detta kan enligt 13 kapitlet 1 § PBL ske enbart i den ordning som föreskrivs i 10 kapitlet 8 § kommunallagen om laglighetsprövning.

Stadsarkitektkontorets bedömning

Med anledning av bullerstörningar från flygtrafiken samt att fastigheten ligger inom inre vattenskyddsområde och i närheten av störande verksamheter avstyrker stadsarkitekt-kontoret en detaljplaneläggning för bostäder.

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet delar stadsarkitektkontorets bedömning och föreslår att byggnadsnämnden inte är beredd att planlägga området.

Byggnadsnämnden
Byggnadsnämnden delar arbetsutskottets bedömning.

Register