BN § 160 VÄSKINDE STORA BLÄSNUNGS 1:21 – Detaljplan

Utskrivet från: http://gotland.se/26890
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2006-08-30

BN § 160
VÄSKINDE STORA BLÄSNUNGS 1:21 – Detaljplan

Dnr 62001
Au§ 311
BESLUT (enligt arbetsutskottets förslag)

  1. Byggnadsnämnden ger stadsarkitektkontoret i uppdrag att upprätta detaljplan för att pröva möjligheten till bostadsbebyggelse på Stora Bläsnungs 1:21. Innan planarbetet påbörjas ska sökanden redovisa en godtagbar vatten- och avloppslösning.
  2. Byggnadsnämndens kostnader skall regleras i plankostnadsavtal med sökanden.
  3. Ordföranden undertecknar plankostnadsavtalet.
ÄRENDEBESKRIVNING
Ansökan

Ansökan inkom 2006-01-12 med en förfrågan om detaljplaneläggning av Väskinde Stora Bläsnungs 1:21 för bostadsändamål.

Planförhållanden m m

Enligt översiktsplanen Vision 2010, antagen 1995-02-22, ska PBL:s och NRL:s generella regler tillämpas. Fastigheten omfattas inte av detaljplan.

Remisser

Ärendet har förhandsgranskats av nedanstående instanser.

Vägverket: Ingen erinran.

Länsmuseet: Fastigheten ligger i ett område med registrerade fornlämningar. Nordost om området finns ett registrerat gravfält samt ett flertal gravar. Det kan finnas fornlämningar som inte syns. Vid grävningsarbeten på fastigheten krävs tillstånd från länsstyrelsen.

Tekniska förvaltningen. Tillfart till området sker via en enskild väg som saknar samfällighets- eller vägförening. Det bör bildas en samfällighetsförening för skötsel och drift av tillfartsvägen liksom för lokalgatan. Det är inte möjligt att ansluta till kommunalt va.

Kornettens villaförening: Befintlig och fungerande avloppsanläggning belastar det aktuella området via ett inskrivet servitut. Anläggandet av avloppsanläggning inom det aktuella området medför risk för förorening av dricksvattentäkt. Förslaget innebär kraftig förtätning av ett villaområde med landsbygdskaraktär och försämring av närbelägna uppskattade strövområden. Om en samlad bedömning ändå skulle medge ny bebyggelse bör områdets karaktär av landsbygd bevaras t ex genom att bygga ett mindre antal villor och spara skog mellan områdena.

Miljö- och hälsoskyddskontoret: Fastigheten berörs inte av kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. Ny bebyggelse bör anslutas till gemensam vatten- och avloppslösning. Vid förslag till detaljplan ska sökanden redovisa förslag till gemensam avloppslösning. Fastigheten ligger inom lågriskområde för radonpåverkan.

Prövningsgrunder

Enligt 1 kapitlet 1 § plan- och bygglagen (PBL) är syftet med lagen att främja en lämplig samhällsutveckling. I 2 § PBL anges att det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten – det s k kommunala planmonopolet. Detta innefattar befogenheten att anta planer och därigenom också befogenheten att bestämma huruvida planläggning skall komma till stånd eller inte. I 1 kapitlet 6 § PBL anges att för att mark skall få användas för bebyggelse skall den vara från allmän synpunkt lämplig för ändamålet. Till grund för lämplighetsprövningen ligger bestämmelserna i 2 kapitlet PBL om de allmänna intressen som skall beaktas bland annat vid lokalisering av bebyggelse. Syftet med bestämmelserna är att ge vägledning i fråga om mål och inriktning vid lokalisering av bebyggelse och ge uttryck för de krav statsmakterna ställer på kommunerna vid planläggning. Enligt 1 § 2 stycket i detta kapitel skall också 3 och 4 kapitlet miljöbalken tillämpas vid ärenden om bebyggelse.

Omfattningen av de allmänna intressena preciseras av kommunen i första hand i dess översiktliga planering. Vid alla beslut enligt plan- och bygglagen skall vidare beaktas både enskilda och allmänna intressen.

Ett beslut av kommunen att vägra att upprätta eller anta en detaljplan kan överklagas men detta kan enligt 13 kapitlet 1 § PBL ske enbart i den ordning som föreskrivs i 10 kapitlet 8 § kommunallagen om laglighetsprövning.

Stadsarkitektkontorets bedömning

Området bedöms kunna vara lämpligt för bostadsbebyggelse under förutsättning att vatten och avlopp kan lösas på ett godtagbart sätt. Området bör anpassas till omkringliggande natur och bebyggelsestruktur.

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet delar stadsarkitektkontorets bedömning och föreslår att byggnadsnämnden ger stadsarkitektkontoret i uppdrag att upprätta detaljplan. Innan planarbetet påbörjas ska sökanden redovisa en godtagbar vatten- och avloppslösning.

Byggnadsnämnden
Byggnadsnämnden delar arbetsutskottets bedömning.

Register