BN § 161 VÄSTERGARN LILLA MAFRIDS 1:64 – Detaljplan

Utskrivet från: http://gotland.se/26889
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2006-08-30

BN § 161
VÄSTERGARN LILLA MAFRIDS 1:64 – Detaljplan

Dnr 52041
Au§ 312
BESLUT (enligt arbetsutskottets förslag)

Byggnadsnämnden är ej beredd att planlägga aktuellt område.

ÄRENDEBESKRIVNING


Planförfrågan gäller att tillskapa ca 5 tomter. Området på knappt 15 000 kvadratmeter berör dels parkmark i detaljplan från 1965-04-22, dels mark som inte är detaljplanelagt.
Berörd parkmark omfattas även av förordnande enligt 6 kap 19 § plan- och bygglagen vilket innebär ett ytterligare skydd för förändringar. .

Ansökan

Planförfrågan gäller ca 5 tomter.

Planförhållanden m m

Berörs delvis av detaljplan 1965-04-22, parkmark.

Remisser

Grannar inom detaljplaneområdet har både skriftligen och muntligen hört av sig och motsätter sig en omvandling av parkmarken till bostadstomter.

PRÖVNINGSGRUNDER

Enligt 1 kapitlet 1 § plan- och bygglagen (PBL) är syftet med lagen att främja en lämplig samhällsutveckling. I 2 § PBL anges att det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten – det s k kommunala planmonopolet. Detta innefattar befogenheten att anta planer och därigenom också befogenheten att bestämma huruvida planläggning skall komma till stånd eller inte.

I 1 kapitlet 6 § PBL anges att för att mark skall få användas för bebyggelse skall den vara från allmän synpunkt lämplig för ändamålet.

Till grund för lämplighetsprövningen ligger bestämmelserna i 2 kapitlet PBL om de allmänna intressen som skall beaktas bland annat vid lokalisering av bebyggelse. Syftet med bestämm-elserna är att ge vägledning i fråga om mål och inriktning vid lokalisering av bebyggelse och ge uttryck för de krav statsmakterna ställer på kommunerna vid planläggning. Enligt 1 § 2 stycket i detta kapitel skall också 3 och 4 kapitlet miljöbalken tillämpas vid ärenden om bebyggelse.

Omfattningen av de allmänna intressena preciseras av kommunen i första hand i dess översiktliga planering. Vid alla beslut enligt plan- och bygglagen skall vidare beaktas både enskilda och allmänna intressen.

Ett beslut av kommunen att vägra att upprätta eller anta en detaljplan kan överklagas men detta kan enligt 13 kapitlet 1 § PBL ske enbart i den ordning som föreskrivs i 10 kapitlet 8 § kommunallagen om laglighetsprövning.

Stadsarkitektkontorets bedömning

För att omvandla parkmark som i detta fall även omfattas av förordnande enligt 6 kap 19§ plan- och bygglagen krävs det särskilda skäl. Att tillskapa ytterligare bostadstomter är inte ett skäl för att omvandla parkmarken. Flera fastighetsägare inom planområdet är även emot denna omvandling vilket gör att länsstyrelsen troligtvis inte kommer att upphäva förordnandet enligt 6:19.

Arbetsutskottet
Arbetsutskottet delar stadsarkitektkontorets bedömning.

Byggnadsnämnden
Byggnadsnämnden delar arbetsutskottets bedömning.

Register