BN § 162 KLINTEHAMN KLAUSEOMRÅDET – Detaljplan

Utskrivet från: http://gotland.se/26888
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2006-08-30

BN § 162
KLINTEHAMN KLAUSEOMRÅDET – Detaljplan

Dnr 62014
Au§ 313
BESLUT (enligt arbetsutskottets förslag)

  1. Byggnadsnämnden ger stadsarkitektkontoret i uppdrag att upphäva delar av detaljplanen daterad 1967-03-06.

ÄRENDEBESKRIVNING

Ansökan

Tekniska förvaltningen har tillsammans med företrädare för stadsarkitektkontoret träffat fastighetsägarna inom det område som markerats å bifogad kartkopia. Vid mötet framkom inget intresse från fastighetsägarnas sida att genomföra detaljplanen genom utbyggnad av den planerade gatan. Med anledning härav hemställer förvaltningen att stadsarkitektkontoret prövar möjligheten att upphäva lämplig del av detaljplanen.

Planförhållanden m m
För området gäller detaljplan daterad 1967-03-06.

Arbetsutskottet
Arbetsutskottet delar stadsarkitektkontorets bedömning.

Byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden delar arbetsutskottets bedömning.

Register