BN § 163 VISBY TELEFONEN 4 – Detaljplan

Utskrivet från: http://gotland.se/26887
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2006-08-30

BN § 163
VISBY TELEFONEN 4 – Detaljplan

Dnr 42011
Au§ 314
BESLUT

Ärendet återremitteras till arbetsutskottet.

ÄRENDEBESKRIVNING

Gotland investment AB som köpt fastigheten Telefonen 4 (Flextronics fabriken) har ansökt om att ändra detaljplanen. Markanvändningen önskas ändras för huvuddelen av fastigheten från industri till handelsändamål.

Exakt markanvändning för den nya detaljplanen är i hög grad kopplad till omkringliggande verksamheter och hur gällande detaljhandelspolicy kommer att revideras alternativt om nuvarande policy kvarstår.

Ansökan

Gotland investment AB har den 3 april 2004 ansökt om detaljplaneändring för berörd fastighet.

Planförhållanden m m

För fastigheten gäller detaljplan antagen den 10 maj 1971 med markanvändningen industriändamål.

Planuppdrag

Ärendet behandlades i byggnadsnämnden 2004-11-03 § 282 med beslut om planuppdrag och tecknande av plankostnadsavtal.

Samråd

Ärendet har senast behandlats i byggnadsnämnden 2005-06-15 § 161 med beslut om samråd.

Samråd har genomförts med ett planförslag daterat 2005-06-01. De yttranden som inkommit finns på stadsarkitektkontoret. Stadsarkitektkontoret har i en samrådsredogörelse redovisat inkomna synpunkter.


Inför utställningen föreslås inga förändringar av samrådsförslaget.

Kommunfullmäktige beslutade den 20 februari 2006 att avskaffa handelspolicyn för Visbyområdet som bl a tid- och volymmässigt reglerade utbyggnadstakten av dagligvaror och sällanköpsvaror (”Detaljhandelsutredning för Visbyområdet”, beslut av kommunfullmäktige 2001-02-19 § 4).

Utställning

Ärendet behandlades i byggnadsnämnden 2006-03-08, § 51 med beslut om utställning. Planförslaget daterat 2006-02-22, har varit utställt för granskning fr o m den 20 april 2006

t o m 19 maj 2006. De yttranden som inkommit finns på stadsarkitektkontoret.

Arbetsutskottet

För att värna befintlig verksamhet i och intill Telefonen 4 tillstyrks i nuläget enbart en förändring av planen som innebär att industri och kontor tillåts.

Byggnadsnämnden
Byggnadsnämnden återremitterar ärendet till arbetsutskottet.

Register