BN § 164 VISBY DOVHJORTEN 10 - Detaljplan

Utskrivet från: http://gotland.se/26886
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2006-08-30

BN § 164
VISBY DOVHJORTEN 10 - Detaljplan

Dnr 22017
Au§ 315
BESLUT (i enlighet med arbetsutskottets förslag)
  1. Stadsarkitektkontoret skall samråda med planförslaget, daterat 2006-08-30, enligt 5 kapitlet 20§ plan och bygglagen.
ÄRENDEBESKRIVNING
Ansökan

Kommunstyrelsen beslutade 2002-09-19, § 215, att ge tekniska nämnden i uppdrag att genom markanvisning avyttra fastigheten Dovhjorten 10 (f d brandstationen). Byggnadsnämnden får i uppdrag att i samråd med tekniska nämnden göra erforderlig planändring.

Planförhållanden m m

För fastigheten gäller detaljplan antagen 1948-06-16, främst för småindustri, och fastighetsplan antagen 1976-05-19.

Stadsarkitektkontorets bedömning

Planen syftar till att möjliggöra ändamålsenlig bebyggelse för centrumändamål på den aktuella fastigheten med vidare avsikt att utvidga och vitalisera Östercentrum samt att förbättra hela stadsmiljön i området.

Fastigheten ligger i korsningen Skolportsgatan – Schéelegatan, som idag är trafikmässigt rätt rörig. Planförslaget innebär bl a att gång- och cykelstråket förbi Solbergabadet kan länkas samman med Östercentrum på ett tydligare sätt. Detta innebär bl a att miljön för framför allt gående kan göras både trevligare och säkrare.

Kommunekologen bedömer att miljöaspekter kan behandlas i planarbetet utan krav på en särskild MKB.

För en god planering och ett bra utnyttjande av fastigheten förutsätts att den före detta brand-stationen rivs. Byggnaden bedöms med utgångspunkt från dess tidigare mycket speciella funktion inte lämplig för en framtida kommersiell användning. Byggnadens utnyttjande av fastigheten och utvecklingen av bebyggelsen i Östercentrum överensstämmer inte med dagens ambitioner för det aktuella stadsrummet. Byggnaden har inte heller något sådant dokumenterat bevarandevärde som skyddar den från rivning.

Planförslaget syftar bl a till att förbättra hela stadsmiljön i denna del av Östercentrum. Byggrätten är utlagd så att ett diagonalt gångstråk (arkad) med ett intilliggande cykelstråk kan tillskapas invid det befintliga p-däcket på grannfastigheten och att den nya bebyggelsen förutsätts placeras i fastig-hetsgräns mot Schéelegatan och ansluta till gatulinjen utmed Skolportsgatan.

En ny byggnad skall placeras så att läget på ett lämpligt sätt tas tillvara. Byggnaden skall gestaltningsmässigt avvägas i skala till den omgivande bebyggelsen. Den nya bebyggelsen må präglas av vår tids arkitektur men bör även ta stöd i och hänsyn till den kringliggande bebyggelsen. Med hänsyn till villabebyggelsen längs Schéelegatan är byggrätten ut till gatulivet begränsad till två våningar för att högre upp trappstegsvis dras in. Byggnaden bör ha entréer både från Schéele-gatan och det angränsande p-däcket.

Parkering skall lösas på kvartersmark enligt parkeringsutredning Gotland, antagen av kommun-fullmäktige 1990-05-14. Med tanke på tomtens centrala läge bör en optimal exploatering ske varför garageparkering förordas (bl a av stadsbildsskäl). Samordning ska ske med angränsande p-däck Dovhjorten 11 och Dovhjorten 9.

Att parkeringsfrågan löses på ett tillfredsställande sätt är en viktig del i att förbättra hela stadsmiljön i Östercentrum. Det innebär bl a att den tillgängliga marken utnyttjas effektivt. Planerad bebyggelse på den aktuella fastigheten skall därför underbyggas med parkeringsgarage som ansluter till befintligt parkeringsgarage på grannfastigheten Visby Dovhjorten 11.

Inlastning får ske från Schéelegatan. Inlastningen bör samordnas med fastigheten Dovhjorten 9.

Angöringen till p-däcket (Dovhjorten 11) flyttas åt sydost, och förlägges på Dovhjorten 10. Denna del läggs som allmän platsmark ovan jord men som kvartersmark i källarplanet.

Källarplanet/parkeringsgaraget skall i en fastighetsreglering kunna styckas av som en egen fastighet alternativt slås samman med Visby Dovhjorten 10 i en s k tredimensionell fastighets-bildning.

Arbetsutskottets bedömning

Arbetsutskottet delar stadsarkitektkontorets bedömning.

Byggnadsnämnden
Byggnadsnämnden delar arbetsutskottets bedömning.

Register