BN § 165 VISBY P 18-området – Planprogram

Utskrivet från: http://gotland.se/26885
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2006-08-30

BN § 165
VISBY P 18-området – Planprogram

Dnr 62031
Au§ 317
BESLUT (enligt arbetsutskottets förslag)

  1. Byggnadsnämnden ger stadsarkitektkontoret i uppdrag att upprätta ett planprogram för P18-området/Visborgs slätt.

ÄRENDEBESKRIVNING

P18-området står inför en omvandling efter nedläggningen av den militära verksamheten.

Syftet med planprogrammet är att sammanställa och fortsätta det visionsarbete som har påbörjats och till viss del redovisats i samrådsförslaget för den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet. Planprogrammet bör bl a redovisa områdets kommande infrastruktur och huvudsakliga användning och koppling till angränsande stadsdelar och till staden i sin helhet.

Programmet utgör sedan ett underlag för kommande detaljplaner och bygglovhantering.

Arbetsutskottet
Arbetsutskottet delar stadsarkitektkontorets bedömning.

Byggnadsnämnden
Byggnadsnämnden delar arbetsutskottets bedömning.

Register