BN § 167 LUMMELUNDA LUNDBJÄRS 1:2 - Förhandsbesked om bygglov för upp-förande av bostadshus

Utskrivet från: http://gotland.se/26883
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2006-08-30

BN § 167
LUMMELUNDA LUNDBJÄRS 1:2 - Förhandsbesked om bygglov för upp-förande av bostadshus

Dnr 51334
Au§ 319
BESLUT (i enlighet med arbetsutskottets förslag)

  1. Positivt förhandsbesked om bygglov lämnas för uppförande av ett bostadshus, anpassat till lokal byggnadstradition på den sökta platsen.
  2. Utformning ska ske i samråd med stadsarkitektkontoret.
  3. Stadsarkitektkontorets VA-bedömning ska beaktas.
Observera

a) Detta besked medför inte rätt att påbörja några byggnadsåtgärder.

b) Om bygglovansökan kommer in inom två år är beskedet bindande. Görs inte ansökan om bygglov inom denna tid upphör beskedet att gälla.

c) I bygglovet återstår att pröva om åtgärden uppfyller utformningskraven i 3 kap 1 § plan- och bygglagen.

Samråd bör ske med länsstyrelsen enligt 12 kap 6 § miljöbalken avseende anläggande av ny tillfartsväg.

Kontakta stadsarkitektkontoret för rådgivning angående utformning innan bygglovhandlingar upprättas.

ÄRENDEBESKRIVNING

Planförhållanden

I kommunens översiktsplan VISION Gotland 2010, antagen av kommunfullmäktige 1995-02-13 anges som övergripande mål att det gotländska kulturarvet ska bevaras och att all utveckling därför ska präglas av hänsyn till natur- och kulturarvet.

I översiktsplanen, antagen av kommunfullmäktige 1995-02-13, redovisas marken som område av riksintresse Gotlandskusten (miljöbalken 4 kap 4 §).

Fastigheten är belägen inom ett område med naturvärden av riksintresse enligt beslut av naturvårdsverket 1987-12-21 och 2000-02-07.

Fastigheten är belägen inom ett område av riksintresse för rörligt friluftsliv enligt beslut av naturvårdsverket 1987-12-21 (miljöbalken 3 kap 6 § 2 stycket).

Remisser

Länsmuseet: Ingen erinran.

GEAB: Ingen erinran.

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig. Ingen erinran har inkommit.

LAGSTÖD

Vid prövning av frågor enligt plan- och bygglagen skall enligt 1 kap 5 § både de allmänna och enskilda intressena beaktas. I 1 kap 6 § anges att för att mark skall få användas för bebyggelse skall den vara från allmän synpunkt lämplig för ändamålet.

Ansökan är belägen inom ett område som inte omfattas av detaljplan.

Enligt 8 kap 12 § plan- och bygglagen skall ansökningar om bygglov för åtgärder inom områden som inte omfattas av detaljplan bifallas om åtgärden

  1. uppfyller kraven i 2 kap. om allmänna intressen som skall beaktas vid planläggning och lokalisering av bebyggelse, m m
  2. inte skall föregås av detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i 5 kap 1 §,
  3. inte strider mot områdesbestämmelser och
  4. uppfyller kraven i 3 kap. 1, 2 och 10-18 §§.

Enligt plan- och bygglagen 2 kap 1 § skall kraven vid planläggning och i ärenden om bygglov och förhandsbesked dessutom bestämmelserna i 3 och 4 kap miljöbalken tillämpas.

Därutöver skall enligt 2 kap 2 § plan- och bygglagen bl a beaktas natur- och kulturvärden, en ändamålsenlig struktur samt en långsiktigt god hushållning med mark och vatten främjas.

Enligt 3 kap 1 § plan- och bygglagen skall byggnader placeras och utformas med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Byggnader skall ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana och ger en god helhetsverkan.

Stadsarkitektkontorets bedömning

Marken vid markerad provgrop bedöms som lämplig för infiltration av avloppsvatten. Pumpning kan erfordras. Erf skyddsavstånd skall erhållas till vattentäkter. Ansökan/anmälan skall inges till miljö- och hälsoskyddskontoret.

Enligt SGU:s grundvattenkarta bedöms vatten finnas till 5 fastigheter/ha i området.

Den föreslagna tomtplatsen som ligger på en övre klintkant går att anordna utan att störa det rörliga friluftslivet, förutsatt att inte befintliga gångstigar görs om till vägar. Samutnyttjande av ny väg bör ske.

Stadsarkitektkontoret anser att den prövade åtgärden går att förena med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark och vattenresurserna enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen samt med gällande översiktsplan.

Stadsarkitektkontoret bedömer att föreslagen åtgärd inte påtagligt skadar de värden som riksintressena omfattar.

Kraven i 8 kap 12 § plan- och bygglagen uppfylls. Stadsarkitektkontoret föreslår därför att positivt förhandsbesked om bygglov för uppförande av ett bostadshus, anpassat till lokal byggnadstradition, lämnas på den sökta platsen. Utformning ska ske i samråd med stadsarkitektkontoret innan bygglovhandlingar upprättas.

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet delar stadsarkitektkontorets bedömning.

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden delar arbetsutskottets bedömning.

Register