BN § 170 EKSTA S.54 – Uppförande av toalettbyggnad

Utskrivet från: http://gotland.se/26880
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2006-08-30

BN § 170
EKSTA S.54 – Uppförande av toalettbyggnad

Dnr 51146
Au§ 322
BESLUT (i enlighet med arbetsutskottets förslag)

  1. Bygglov lämnas.
  2. Villkoren för bygglovet lämnas i bifogat bevis.
  3. Ägarna till fastigheterna Eksta Bopparve 1:45, Bopparve 1:53 samt delägare i S:54 (XX och YY m fl). delges byggnadsnämndens beslut.

HUR MAN ÖVERKLAGAR

Byggnadsnämndens beslut kan överklagas skriftligen till länsstyrelsen i Gotlands län.

Skrivelsen ska vara ställd till länsstyrelsen men skickas till Byggnadsnämnden, 621 81 Visby.

Byggnadsnämnden måste ha fått Ert brev inom tre veckor från den dag Ni fick del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas. Vi använder oss av s k förenklad delgivning, se vidare bifogad skrivelse.

I skrivelsen anges:

- vilket beslut som överklagas

- varför byggnadsnämndens beslut är felaktigt och vilken ändring Ni föreslår

Ev handlingar som stöder Er uppfattning bifogas skrivelsen.

Vill Ni ha ytterligare upplysningar kan Ni kontakta byggnadsnämnden.

Upplysning

Bygglovprövningen innefattar inte den tekniska utformningen. Detta behandlas vid bygganmälan.

Bygganmälan skall göras till byggnadsnämnden senast tre veckor innan byggnadsarbetena påbörjas.

Bygglovet upphör att gälla om inte arbetet påbörjas inom två år från beslutsdatum. Byggnadsarbetet skall ha slutförts inom fem år från beslutsdatum.

ÄRENDEBESKRIVNING

Länsstyrelsen har i beslut 2006-01-13 , dnr 521-4599-05 meddelat dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap miljöbalken och tillstånd enligt föreskrifterna i förordnandet om naturreservat Gotlandskusten för uppförande av en offentlig toalett på rubricerad fastighet.

Planförhållanden

I kommunens översiktsplan VISION Gotland 2010, antagen av kommunfullmäktige 1995-02-13 anges som övergripande mål att det gotländska kulturarvet ska bevaras och att all utveckling därför ska präglas av hänsyn till natur- och kulturarvet.

Fastigheten är belägen inom ett område med naturvärden av riksintresse enligt beslut av naturvårdsverket 1987-12-21 och 2000-02-07.

Fastigheten är belägen inom ett område av riksintresse för rörligt friluftsliv enligt beslut av naturvårdsverket 1987-12-21 (miljöbalken 3 kap 6 § 2 stycket).

Platsen är belägen inom naturreservat (7 kap 4 § miljöbalken). Nybyggnad får inte ske utan länsstyrelsens tillstånd.

Strandskydd enligt 7 kap 13 § miljöbalken. Enligt 7 kap 16 § miljöbalken får ny byggnad inte uppföras eller befintlig byggnad ändras för att tillgodose ett väsentligt annat ändamål än tidigare, grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för bebyggelse, andra anläggningar eller anordningar utföras som hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt eller som väsentligen försämrar livsvillkoren för djur- eller växtarter, eller andra åtgärder vidtas som väsentligen försämrar livsvillkoren för djur- och växtarter.

Remisser

Försvarsmakten: Ingen erinran.

Länsmuseet: Ingen erinran.

GEAB: Ingen erinran.

Tekniska förvaltningen driftavdelningen: Tillstyrker enligt villkor.

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig genom annons i lokalpressen samt brev. Synpunkter har inkommit från ägarna till fastigheterna Eksta Bopparve 1:45, Bopparve 1:53 samt delägare i S:54 (Kristina Karlsson och Dan Ola Norberg m fl).

Yttrandena har kommunicerats med sökanden som inkommit med svarsskrivelse.

LAGSTÖD

Vid prövning av frågor enligt plan- och bygglagen skall enligt 1 kap 5 § både de allmänna och enskilda intressena beaktas. I 1 kap 6 § anges att för att mark skall få användas för bebyggelse skall den vara från allmän synpunkt lämplig för ändamålet.

Ansökan är belägen inom ett område som inte omfattas av detaljplan.

Enligt 8 kap 12 § plan- och bygglagen skall ansökningar om bygglov för åtgärder inom områden som inte omfattas av detaljplan bifallas om åtgärden

  1. uppfyller kraven i 2 kap. om allmänna intressen som skall beaktas vid planläggning och lokalisering av bebyggelse, m m
  2. inte skall föregås av detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i 5 kap 1 §,
  3. inte strider mot områdesbestämmelser och
  4. uppfyller kraven i 3 kap. 1, 2 och 10-18 §§.

Enligt plan- och bygglagen 2 kap 1 § skall kraven vid planläggning och i ärenden om bygglov och förhandsbesked dessutom bestämmelserna i 3 och 4 kap miljöbalken tillämpas.

Därutöver skall enligt 2 kap 2 § plan- och bygglagen bl a beaktas natur- och kulturvärden, en ändamålsenlig struktur samt en långsiktigt god hushållning med mark och vatten främjas.

Enligt 3 kap 1 § plan- och bygglagen skall byggnader placeras och utformas med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Byggnader skall ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana och ger en god helhetsverkan.

Stadsarkitektkontorets bedömning

Stadsarkitektkontoret anser att den prövade åtgärden går att förena med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark och vattenresurserna enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen samt med gällande översiktsplan.

Stadsarkitektkontoret bedömer att föreslagen åtgärd inte påtagligt skadar de värden som riksintressena omfattar.

Kraven i 8 kap 12 § plan- och bygglagen uppfylls. Stadsarkitektkontoret föreslår därför att bygglov lämnas.

Toalettbyggnaden främjar allmänhetens intressen.

Stadsarkitektkontoret förutsätter att anläggningen sköts på ett sätt som överensstämmer med gällande sanitära krav.

Grannarna har uttalat oro för trafik-, lukt- och nedskräpningsproblem. Den föreslagna åtgärden kan inte anses innebära en sådan avsevärd olägenhet för omkringboende som avses i plan- och bygglagen 3 kap 2 §.

Bygglovprövningen omfattar inte huruvida sökanden har tillgång till marken.

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet delar stadsarkitektkontorets bedömning.

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden delar arbetsutskottets bedömning.

Register