BN § 171 GRÖTLINGBO NORRKVIE 1:43 - Förhandsbesked om bygglov för uppförande av fritidshus

Utskrivet från: http://gotland.se/26879
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2006-08-30

BN § 171
GRÖTLINGBO NORRKVIE 1:43 - Förhandsbesked om bygglov för uppförande av fritidshus

Dnr 51528
Au§ 323
BESLUT (i enlighet med arbetsutskottets förslag)

  1. Positivt förhandsbesked om bygglov lämnas för uppförande av ett fritidshus anpassat till den gotländska byggnadstraditionen avseende skala och volym, på den sökta platsen.
  2. Stadsarkitektkontorets VA-bedömning ska beaktas.
Observera

a) Detta besked medför inte rätt att påbörja några byggnadsåtgärder.

b) Om bygglovansökan kommer in inom två år är beskedet bindande. Görs inte ansökan om bygglov inom denna tid upphör beskedet att gälla.

c) I bygglovet återstår att pröva om åtgärden uppfyller utformningskraven i 3 kap 1 § plan- och bygglagen.

Kontakta stadsarkitektkontoret för rådgivning angående utformning innan bygglovhandlingar upprättas.

ÄRENDEBESKRIVNING

Byggnadsnämndens arbetsutskott har 2006-04-26 § 227 underrättat sökanden om att föreslagen åtgärd inte uppfyller kraven i 8 kap 12 § plan- och bygglagen och att nämnden inte är beredd att lämna förhandsbesked utan ansökan kommer att avslås.

Sökanden har beretts tillfälle att ta del av och eventuellt yttra sig över byggnadsnämndens bedömning.

Sökanden har inkommit med svarsskrivelse 2006-06-14.

Planförhållanden

I kommunens översiktsplan VISION Gotland 2010, antagen av kommunfullmäktige 1995-02-13 anges som övergripande mål att det gotländska kulturarvet ska bevaras och att all utveckling därför ska präglas av hänsyn till natur- och kulturarvet.

I översiktsplanen, antagen av kommunfullmäktige 1995-02-13, redovisas området som övrig mark där plan- och bygglagens och miljöbalkens generella regler tillämpas.

Fastigheten är belägen inom ett område med naturvärden av riksintresse enligt beslut av naturvårdsverket 1987-12-21 och 2000-02-07.

Enligt länsstyrelsens kulturminnesvårdsprogram för Gotlands län 1982 och länsstyrelsens inventering av värdefull natur för Gotlands län 1984 är fastigheten belägen inom område med värdefull kulturlandskapsmiljö och landskapsbild.

Remisser

Länsmuseet: Tillstyrker med villkor.

GEAB: Ingen erinran.

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig. Ingen erinran har inkommit.

LAGSTÖD

Vid prövning av frågor enligt plan- och bygglagen skall enligt 1 kap 5 § både de allmänna och enskilda intressena beaktas. I 1 kap 6 § anges att för att mark skall få användas för bebyggelse skall den vara från allmän synpunkt lämplig för ändamålet.

Ansökan är belägen inom ett område som inte omfattas av detaljplan.

Enligt 8 kap 12 § plan- och bygglagen skall ansökningar om bygglov för åtgärder inom områden som inte omfattas av detaljplan bifallas om åtgärden

  1. uppfyller kraven i 2 kap. om allmänna intressen som skall beaktas vid planläggning och lokalisering av bebyggelse, m m
  2. inte skall föregås av detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i 5 kap 1 §,
  3. inte strider mot områdesbestämmelser och
  4. uppfyller kraven i 3 kap. 1, 2 och 10-18 §§.

Enligt plan- och bygglagen 2 kap 1 § skall kraven vid planläggning och i ärenden om bygglov och förhandsbesked dessutom bestämmelserna i 3 och 4 kap miljöbalken tillämpas.

Därutöver skall enligt 2 kap 2 § plan- och bygglagen bl a beaktas natur- och kulturvärden, en ändamålsenlig struktur samt en långsiktigt god hushållning med mark och vatten främjas.

Enligt 3 kap 1 § plan- och bygglagen skall byggnader placeras och utformas med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Byggnader skall ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana och ger en god helhetsverkan.

Stadsarkitektkontorets tidigare bedömning

Den föreslagna byggnadsplatsen ligger ca 120 meter från vägen. Stadsarkitektkontoret anser inte att föreslagen åtgärd följer bebyggelsemönstret i området där bebyggelsen är lokaliserad intill vägen. Kraven i 3 kap uppfylls inte.

Stadsarkitektkontoret anser inte att den prövade åtgärden går att förena med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark och vattenresurserna enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen samt med gällande översiktsplan.

Med hänvisning till ovanstående föreslår stadsarkitektkontoret att ansökan avslås.

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet delar stadsarkitektkontorets bedömning vilket innebär att bedömningen ska kommuniceras med sökanden.

Sökanden har beretts tillfälle att ta del av och eventuellt yttra sig över byggnadsnämndens bedömning.

Sökanden har inkommit med svarsskrivelse 2006-06-14.

Stadsarkitektkontorets bedömning

Enligt SGU:s grundvattenkarta bedöms vatten finnas till 4 fastigheter/ha i området

Marken bedöms som lämplig för infiltration av avloppsvatten. Pumpning erfordras.

Erf skyddsavstånd skall erhållas till vattentäkt. Ansökan/anmälan skall inges till Miljö- och hälsoskyddskontoret

Stadsarkitektkontoret anser att den prövade åtgärden går att förena med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark och vattenresurserna enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen samt med gällande översiktsplan.

Stadsarkitektkontoret bedömer att föreslagen åtgärd inte påtagligt skadar de värden som riksintressena omfattar.

Kraven i 8 kap 12 § plan- och bygglagen uppfylls.

Stadsarkitektkontoret föreslår därför att positivt förhandsbesked om bygglov för uppförande av ett fritidshus, anpassat till lokal byggnadstradition avseende volym och skala, lämnas på den sökta platsen. Utformning bör ske i samråd med stadsarkitektkontoret innan bygglovhandlingar upprättas.

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet delar stadsarkitektkontorets bedömning.

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden delar arbetsutskottets bedömning.

Register