BN § 173 NÄR HAMNGÅRDEN 1:1 – Uppförande av bostadshus

Utskrivet från: http://gotland.se/26877
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2006-08-30

BN § 173
NÄR HAMNGÅRDEN 1:1 – Uppförande av bostadshus

Dnr 60442
Au§ 325
BESLUT

Rätten att fatta beslut i ärendet delegeras till arbetsutskottet.

ÄRENDEBESKRIVNING

Planförhållanden

I kommunens översiktsplan VISION Gotland 2010, antagen av kommunfullmäktige 1995-02-13 anges som övergripande mål att det gotländska kulturarvet ska bevaras och att all utveckling därför ska präglas av hänsyn till natur- och kulturarvet.

Fastigheten är belägen inom ett område med naturvärden av riksintresse enligt beslut av naturvårdsverket 1987-12-21 och 2000-02-07.

Fastigheten är belägen inom ett område med kulturvärden av riksintresse enligt beslut av riksantikvarieämbetet 1987-11-05 och 1997-08-18.

Fastigheten är belägen inom ett område av riksintresse för rörligt friluftsliv enligt beslut av naturvårdsverket 1987-12-21 (miljöbalken 3 kap 6 § 2 stycket).

Platsen är belägen inom naturreservat (7 kap 4 § miljöbalken). Nybyggnad får inte ske utan länsstyrelsens tillstånd.

Strandskydd enligt 7 kap 13 § miljöbalken. Enligt 7 kap 16 § miljöbalken får ny byggnad inte uppföras eller befintlig byggnad ändras för att tillgodose ett väsentligt annat ändamål än tidigare, grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för bebyggelse, andra anläggningar eller anordningar utföras som hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt eller som väsentligen försämrar livsvillkoren för djur- eller växtarter, eller andra åtgärder vidtas som väsentligen försämrar livsvillkoren för djur- och växtarter.

Enligt länsstyrelsens kulturminnesvårdsprogram för Gotlands län 1982 och länsstyrelsens inventering av värdefull natur för Gotlands län 1984 är fastigheten belägen inom område med värdefull kulturlandskapsmiljö och landskapsbild.

Remisser

Försvarsmakten: Ingen erinran.

GEAB: Ingen erinran.

Länsmuseet: Avstyrker.

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig. Yttrande har inkommit från ägaren till fastigheten Hallute 1:58.

LAGSTÖD

Vid prövning av frågor enligt plan- och bygglagen skall enligt 1 kap 5 § både de allmänna och enskilda intressena beaktas. I 1 kap 6 § anges att för att mark skall få användas för bebyggelse skall den vara från allmän synpunkt lämplig för ändamålet.

Ansökan är belägen inom ett område som inte omfattas av detaljplan.

Enligt 8 kap 12 § plan- och bygglagen skall ansökningar om bygglov för åtgärder inom områden som inte omfattas av detaljplan bifallas om åtgärden

  1. uppfyller kraven i 2 kap. om allmänna intressen som skall beaktas vid planläggning och lokalisering av bebyggelse, m m
  2. inte skall föregås av detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i 5 kap 1 §,
  3. inte strider mot områdesbestämmelser och
  4. uppfyller kraven i 3 kap. 1, 2 och 10-18 §§.

Enligt plan- och bygglagen 2 kap 1 § skall kraven vid planläggning och i ärenden om bygglov och förhandsbesked dessutom bestämmelserna i 3 och 4 kap miljöbalken tillämpas.

Därutöver skall enligt 2 kap 2 § plan- och bygglagen bl a beaktas natur- och kulturvärden, en ändamålsenlig struktur samt en långsiktigt god hushållning med mark och vatten främjas.

Enligt 3 kap 1 § plan- och bygglagen skall byggnader placeras och utformas med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Byggnader skall ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana och ger en god helhetsverkan.

Stadsarkitektkontorets bedömning

Enligt SGU:s grundvattenkarta bedöms vatten finnas till 5 fastigheter/ha i området

Marken där infiltrationsanläggning redovisats bedöms som lämplig för infiltration av avloppsvatten. Pumpning erfordras. Erf skyddsavstånd skall erhållas till vattentäkter. Ansökan/anmälan skall inges till Miljö- och hälsoskyddskontoret

Ärendet ligger inom A3-område enligt vattenplan för Gotlands kommun. I detta ärende har bedömning skett i prövningsgruppen för avlopp.

Föreslagen åtgärd bryter bebyggelsemönstret i området.

Stadsarkitektkontoret anser liksom länsmuseet att placeringen i det öppna obebyggda strandnära jordbrukslandskapet strider mot grundläggande landskapsvärden i den gotländska kulturmiljön och strider mot kraven på anpassning för lämplig helhetsverkan i enlighet med 3 kap 1 § plan- och bygglagen. Stadsarkitektkontoret bedömer att föreslagen åtgärd påtagligt skadar de värden som riksintressena omfattar.

Vid en avvägning mellan enskilda och allmänna intressen, som föreskrivs i plan- och bygglagen 1 kap 5 § konstaterar byggnadsnämnden att de allmänna intressena har sådan tyngd att ansökan skall avslås.

Byggnadsnämnden

Rätten att fatta beslut i ärendet delegeras till arbetsutskottet.

Register