BN § 175 ÖSTERGARN SYSNE 1:1 – Uppförande av fritidshus

Utskrivet från: http://gotland.se/26875
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2006-08-30

BN § 175
ÖSTERGARN SYSNE 1:1 – Uppförande av fritidshus

Dnr 60137 Au§ 331
BESLUT (i enlighet med arbetsutskottets förslag)

  1. Bygglov lämnas.
  2. Stadsarkitektkontorets VA-bedömning ska beaktas.
  3. Villkoren för bygglovet lämnas i bifogat bevis.
Upplysning

Bygglovprövningen innefattar inte den tekniska utformningen. Detta behandlas vid bygganmälan.

Bygganmälan skall göras till byggnadsnämnden senast tre veckor innan byggnadsarbetena påbörjas.

Bygglovet upphör att gälla om inte arbetet påbörjas inom två år från beslutsdatum. Byggnadsarbetet skall ha slutförts inom fem år från beslutsdatum.

ÄRENDEBESKRIVNING

Byggnadsnämndens arbetsutskott har 2006-04-26 § 240 underrättat sökanden om att föreslagen åtgärd inte uppfyller kraven i 8 kap 12 § plan- och bygglagen och att nämnden inte är beredd att lämna bygglov utan ansökan kommer att avslås.

Sökanden har beretts tillfälle att ta del av och eventuellt yttra sig över byggnadsnämndens bedömning.

Sökanden har inkommit med reviderad situationsplan 2006-05-15.

Planförhållanden

I kommunens översiktsplan VISION Gotland 2010, antagen av kommunfullmäktige 1995-02-13 anges som övergripande mål att det gotländska kulturarvet ska bevaras och att all utveckling därför ska präglas av hänsyn till natur- och kulturarvet.

För Östergarnslandet har en fördjupad översiktsplan antagits av kommunfullmäktige 1995-02-13.

I den fördjupade översiktsplanen är Östergarnslandet i sin helhet betecknat som en värdefull bebyggelsemiljö. Detta innebär att särskild hänsyn till miljön ska tas vid lokalisering och utformning av bebyggelse.

Aktuellt område utgörs av tallskog på sandjord, strandskogsområde. I området finns ett stort antal fritidshus samt enstaka permanenthus av varierande ålder och karaktär. Utrymme finns för ytterligare någon kompletteringsbebyggelse.

Fastigheten är belägen inom ett område med naturvärden av riksintresse enligt beslut av naturvårdsverket 1987-12-21 och 2000-02-07.

Fastigheten är belägen inom ett område med kulturvärden av riksintresse enligt beslut av riksantikvarieämbetet 1987-11-05 och 1997-08-18.

Fastigheten är belägen inom ett område av riksintresse för rörligt friluftsliv enligt beslut av naturvårdsverket 1987-12-21 (miljöbalken 3 kap 6 § 2 stycket).

Enligt 4 kap 4 § miljöbalken får på Östergarnslandet fritidsbebyggelse komma till stånd endast i form av kompletteringar till befintlig bebyggelse.

Remisser

GEAB: Ingen erinran.

Berörda grannar har genom annons i lokalpressen samt per brev beretts tillfälle att yttra sig. Ingen erinran har inkommit.

LAGSTÖD

Vid prövning av frågor enligt plan- och bygglagen skall enligt 1 kap 5 § både de allmänna och enskilda intressena beaktas. I 1 kap 6 § anges att för att mark skall få användas för bebyggelse skall den vara från allmän synpunkt lämplig för ändamålet.

Ansökan är belägen inom ett område som inte omfattas av detaljplan.

Enligt 8 kap 12 § plan- och bygglagen skall ansökningar om bygglov för åtgärder inom områden som inte omfattas av detaljplan bifallas om åtgärden

  1. uppfyller kraven i 2 kap. om allmänna intressen som skall beaktas vid planläggning och lokalisering av bebyggelse, m m
  2. inte skall föregås av detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i 5 kap 1 §,
  3. inte strider mot områdesbestämmelser och
  4. uppfyller kraven i 3 kap. 1, 2 och 10-18 §§.

Enligt plan- och bygglagen 2 kap 1 § skall kraven vid planläggning och i ärenden om bygglov och förhandsbesked dessutom bestämmelserna i 3 och 4 kap miljöbalken tillämpas.

Därutöver skall enligt 2 kap 2 § plan- och bygglagen bl a beaktas natur- och kulturvärden, en ändamålsenlig struktur samt en långsiktigt god hushållning med mark och vatten främjas.

Enligt 3 kap 1 § plan- och bygglagen skall byggnader placeras och utformas med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Byggnader skall ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana och ger en god helhetsverkan.

Stadsarkitektkontorets tidigare bedömning

Enligt SGU:s grundvattenkarta bedöms vatten finnas till 4 fastigheter/ha i området.

Marken vid provgrop 2 bedöms som lämplig för infiltration av avloppsvatten. Infiltrationsanläggning skall placeras på högsta möjliga markavsnitt. Pumpning erfordras. Erf skyddsavstånd skall erhållas till vattentäkter. Avloppsanläggningen skall säkerställas genom servitut vid fastighetsbildningen. Ansökan/anmälan skall inges till Miljö- och hälsoskyddskontoret.

Ärendet ligger inom A3-område enligt vattenplan för Gotlands kommun. I detta ärende har bedömning skett i prövningsgruppen för avlopp. Ärendet ligger inom A1-område vilket innebär att nya utsläpp från vattentoalett till enskilda avloppsanläggningar ej tillåts.

Stadsarkitektkontoret anser liksom länsmuseet att föreslagen åtgärd inte kan anses utföra komplettering till befintlig bebyggelse som här utgörs av en ängslada. Dessutom saknas det anslutande väg till den tilltänkta byggplatsen. Föreslagen åtgärd bryter mot bebyggelsemönstret i området där bebyggelsen ligger i anslutning till befintliga vägar.

Stadsarkitektkontoret anser att de värden som riksintressena omfattar påtagligt skadas av föreslagen åtgärd.

Vid en avvägning mellan enskilda och allmänna intressen, som föreskrivs i plan- och bygglagen 1 kap 5 § konstaterar byggnadsnämnden att de allmänna intressena har sådan tyngd att ansökan skall avslås.

Kraven i 8 kap 12 § plan- och bygglagen uppfylls inte. Med hänvisning till ovanstående föreslår stadsarkitektkontoret att ansökan avslås.

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet delar stadsarkitektkontorets bedömning vilket innebär att bedömningen ska kommuniceras med sökanden.

Sökanden har beretts tillfälle att ta del av och eventuellt yttra sig över byggnadsnämndens bedömning.

Sökanden har inkommit med reviderad situationsplan 2006-05-15.

Stadsarkitektkontorets bedömning

Stadsarkitektkontoret anser att den prövade åtgärden går att förena med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark och vattenresurserna enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen samt med gällande översiktsplan.

Stadsarkitektkontoret bedömer att föreslagen åtgärd inte påtagligt skadar de värden som riksintressena omfattar.

Kraven i 8 kap 12 § plan- och bygglagen uppfylls. Stadsarkitektkontoret föreslår därför att bygglov lämnas.

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet delar stadsarkitektkontorets bedömning.

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden delar arbetsutskottets bedömning.

Register