BN § 177 GANTHEM GARDESE 1:26 - Ifrågasatt olovlig åtgärd, uppförd telemast

Utskrivet från: http://gotland.se/26873
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2006-08-30

BN § 177
GANTHEM GARDESE 1:26 - Ifrågasatt olovlig åtgärd, uppförd telemast

Dnr 65109
BESLUT
  1. Med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 4 § tas av XX i egenskap av byggnadsägare, ut en byggnadsavgift om 15 456 kronor.
  2. Byggnadsnämnden befullmäktigar stadsarkitekten Carin Johanson, vid Gotlands kommun, eller den hon i sitt ställe sätter, att vid domstolar och övriga myndig-heter i Sverige, föra nämndens talan i detta ärende.
  3. Beslutet överlämnas för kännedom till ägaren till fastigheten Ganthem Gardese 1:29.
Upplysning

Enligt 10 kap 28 § plan- och bygglagen skall avgiften betalas till Länsstyrelsen i Gotlands län (postgiro 35 17 1-8) inom två månader från det beslutet vann laga kraft.

HUR MAN ÖVERKLAGAR

· Byggnadsnämndens beslut kan överklagas skriftligt till länsstyrelsen i Gotlands län.

· Skrivelsen ska vara ställd till länsstyrelsen men skickas till:
Byggnadsnämnden, 621 81 VISBY.

· Byggnadsnämnden måste ha fått Ert brev inom tre veckor från den dag Ni fick del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas. I skrivelsen anges:
- vilket beslut som överklagas
- varför byggnadsnämndens beslut är felaktigt och vilken ändring Ni föreslår

· Eventuella handlingar som stöder Er uppfattning bifogas skrivelsen.

Vill Ni ha ytterligare upplysningar kan Ni kontakta byggnadsnämnden.

ÄRENDESBESKRIVNING

Vid besiktning den 24 maj 2006 konstaterade stadsarkitektkontoret att på fastigheten har en telemast uppförts. Åtgärden har gjorts utan att byggnadsnämnden har lämnat erforder-ligt bygglov. Ärendet behandlas enligt 10 kap plan- och bygglagen.

Stadsarkitektkontoret har i skrivelse den 15 juni 2006 informerat XX om tillämpliga påföljder och ingripanden samt givit tillfälle till rättelse senast den 29 augusti 2006, bilaga 177.

Enligt 10 kap 5 § skall byggnadsavgift inte tas ut om rättelse sker innan frågan om påföljd eller ingripande tas upp till överläggning vid sammanträde med byggnadsnämnden. Vid besiktning den 29 augusti 2006 har konstaterats att rättelse inte har skett. Byggnadsavgift skall därför tas ut av XX.

Frågan om bygglov, dnr 21415 behandlas i separat beslut under § 178.

Register