BN § 178 GANTHEM GARDESE 1:26 – Uppförande av telemast 72 meter samt två teknikbodar

Utskrivet från: http://gotland.se/26872
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2006-08-30

BN § 178
GANTHEM GARDESE 1:26 – Uppförande av telemast 72 meter samt två teknikbodar

Dnr 21415
Au§ 331b
BESLUT

  1. Bygglov lämnas.
  2. Försvarsmaktens yttrande ska beaktas.
  3. Luftfartsverkets yttrande ska beaktas.
  4. Beslut i ärendet kungörs i Gotlands Allehanda och Gotlands Tidningar
  5. Ägaren till fastigheten Ganthem Gardese 1:29 delges byggnadsnämndens beslut.
  6. Villkoren för bygglovet lämnas i bifogat bevis.

HUR MAN ÖVERKLAGAR

Byggnadsnämndens beslut kan överklagas skriftligen till länsstyrelsen i Gotlands län.

Skrivelsen ska vara ställd till länsstyrelsen men skickas till Byggnadsnämnden, 621 81 Visby.

Byggnadsnämnden måste ha fått Ert brev inom tre veckor från den dag Ni fick del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas. Vi använder oss av s k förenklad delgivning, se vidare bifogad skrivelse.

I skrivelsen anges:

- vilket beslut som överklagas

- varför byggnadsnämndens beslut är felaktigt och vilken ändring Ni föreslår

Ev handlingar som stöder Er uppfattning bifogas skrivelsen.

Vill Ni ha ytterligare upplysningar kan Ni kontakta byggnadsnämnden.

ÄRENDEBESKRIVNING

Länsstyrelsen har i samrådsyttrande 525-1304-02, från naturvårds- och kulturmiljösynpunkt ingen erinran mot att masten byggs på den angivna platsen.

Byggnadsnämnden har i beslut 2003-02-12, § 19 meddelat bygglov för uppförande av en telemast på fastigheten. Byggnadsnämndens beslut har överklagats.

Länsstyrelsens har i beslut med dnr 403-1346-03 avslagit överklagandet men återförvisat ärendet för ny handläggning till Byggnadsnämnden då masten har uppförts i strid mot gällande bygglov.

Skrivelse från sökanden har inkommit 2006-06-22.

Planförhållanden

I kommunens översiktsplan VISION Gotland 2010, antagen av kommunfullmäktige 1995-02-13 anges som övergripande mål att det gotländska kulturarvet ska bevaras och att all utveckling därför ska präglas av hänsyn till natur- och kulturarvet.

I översiktsplanen, antagen av kommunfullmäktige 1995-02-13, redovisas området som övrig mark där plan- och bygglagens och miljöbalkens generella regler tillämpas.

Remisser

Försvarsmakten: Ingen erinran. Radiomastens geografiska placering gäller inom en radie på 300 m. För planerad masthöjd 72 m, skall masten i toppen förses med fast röd hinderbelysning. Belysningen skall vara tänd dygnet runt och synlig horisonten runt. Meddelande om tidpunkt för mastens uppförande samt dess exakta läge och höjd skall senast 30 dagar före uppförandet, insändas till Militära flyginspektionen. Slutlig placering skall även redovisas innan mastresning får ske till FMV:KC Sensor & Telecom.

Luftfartsverket: Ingen erinran. Hinderljus erfordras. Flygplatsens prövning ersätter ej Försvarets och LFV:s centrala handläggning

Länsmuseet : Ingen erinran .

GEAB: Ingen erinran.

Berörda grannar har genom brev och annonsering i lokalpressen beretts tillfälle att yttra sig. Synpunkter har inkommit från ägaren till fastigheten Ganthem Gardese 1:29.

Granneyttrandet har kommunicerats med sökanden.

LAGSTÖD

Ansökan är belägen inom ett område som inte omfattas av detaljplan.

Enligt 8 kap 12 § plan- och bygglagen skall ansökningar om bygglov för åtgärder inom områden som inte omfattas av detaljplan bifallas om åtgärden:

  1. uppfyller kraven i 2 kap.,
  2. inte skall föregås av detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i 5 kap 1 §,
  3. inte strider mot områdesbestämmelser och
  4. uppfyller kraven i 3 kap. 1, 2 och 10-18 §§.

Enligt plan- och bygglagen 2 kap 1 § skall vid planläggning och i ärenden om bygglov och förhandsbesked bestämmelserna i 3 och 4 kap miljöbalken tillämpas.

Enligt 3 kap 1 § plan- och bygglagen skall byggnader placeras och utformas med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Byggnader skall ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana och ger en god helhetsverkan. I fråga om anläggningar skall föreskrifterna i 1-3 och 10-13 §§ om byggnader tillämpas.

Stadsarkitektkontorets bedömning

Stadsarkitektkontoret anser att den prövade åtgärden går att förena med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark och vattenresurserna enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen samt med gällande översiktsplan.

Kraven i 8 kap 12 § punkterna 1 – 4 plan- och bygglagen uppfylls. Stadsarkitektkontoret föreslår därför att bygglov lämnas.

I den av byggnadsnämnden antagna ”Råd och riktlinjer för etablering och bygglovprövning av radiomaster, telemaster och antenner” anges under rubriken påverkan/riktlinjer för boendemiljön: En mast är i de flesta boendemiljöer genom sin höjd och konstruktion ett främmande inslag som känslomässigt påverkar människan. Behovet av en ostörd miljö runt bostaden är för de flesta en självklarhet. Ett rekommenderat minsta avstånd mellan bostadstomter och master är varierande och beror på mastens höjd, topografi och omgivande bebyggelse. Den generella riktlinjen är utanför tätbebyggt område ett minsta avstånd på 5 x mastens höjd. Avståndet gäller även omvänt för lokalisering av nya bostads- och fritidshus intill befintliga master.

Ägaren till fastigheten Ganthem Gardese 1:29 motsätter sig att masten placeras närmare än 370 meter från deras bostadshus.

Omgivningskravet innefattar ett skydd för berörda grannar mot ”betydande olägenheter”. Vid bedömningen av vad som i det enskilda fallet är att betrakta som betydande olägenhet för omgivningen måste områdets karaktär och förhållandena på orten beaktas. Toleransnivån kan således variera mellan olika platser. Avståndet mellan föreslagen åtgärd och närmaste bostadshus är ca 344 meter.

Den föreslagna åtgärden kan inte anses innebära en sådan avsevärd olägenhet för omkringboende som avses i plan- och bygglagen 3 kap 2 §.

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet delar stadsarkitektkontorets bedömning.

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden delar arbetsutskottets bedömning.

Register