BN § 179 VISBY ARTILLERIET 1:33 (KV Volontären) – Uppförande av 12 st flerbostadshus, 12 lägenhets/cykelförråd, teknikbod samt anläggande av parkeringsplatser

Utskrivet från: http://gotland.se/26871
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2006-08-30

BN § 179
VISBY ARTILLERIET 1:33 (KV Volontären) – Uppförande av 12 st flerbostadshus, 12 lägenhets/cykelförråd, teknikbod samt anläggande av parkeringsplatser

Dnr 60745
BESLUT

  1. Bygglov lämnas.
  2. Tekniska förvaltningens yttrande ska beaktas.
  3. Villkoren för bygglovet lämnas i bifogat bevis.
Upplysning

Bygglovprövningen innefattar inte den tekniska utformningen. Detta behandlas vid bygganmälan.

Bygganmälan skall göras till byggnadsnämnden senast tre veckor innan byggnadsarbetena påbörjas.

Bygglovet upphör att gälla om inte arbetet påbörjas inom två år från beslutsdatum. Byggnadsarbetet skall ha slutförts inom fem år från beslutsdatum.

ÄRENDEBESKRIVNING

Byggnadsnämndens arbetsutskott har 2006-08-16 § 359 underrättat sökanden om att föreslagen åtgärd inte uppfyller kraven i 8 kap 11 § plan- och bygglagen och att nämnden inte är beredd att lämna bygglov utan ansökan kommer att avslås.

Sökanden har beretts tillfälle att ta del av och eventuellt yttra sig över byggnadsnämndens bedömning.

Sökanden har inkommit med reviderad situationsplan 2006-08-29.

Planförhållanden

För området gäller detaljplan, antagen 1999-06-14. Marken ska enligt detaljplanen användas för bostadsändamål.

Remisser

GEAB: Ingen erinran.

Tekniska förvaltningen driftavdelningen: Tillstyrker med villkor.

LAGSTÖD

Enligt plan- och bygglagen 8:11 ska ansökningar om bygglov för åtgärder inom områden med detaljplan bifallas om åtgärden inte strider mot detaljplanen eller den fastighetsplan som gäller för området, den fastighet på vilken åtgärden ska utföras stämmer överens med detaljplanen och åtgärden kan antas uppfylla kraven i 3 kap.

Stadsarkitektkontorets tidigare bedömning

I samrådsförslaget till den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet uttalas att ny bebyggelse ska planeras med stor omsorg för stadens form, skala och uttryck. Ny bebyggelse ska även planeras och byggas med omsorg om stadslandskapets helhetsverkan.

Bebyggelsen längs Allégatan ska ur ett stadsbyggnadsperspektiv ha ett tydligt formspråk och en struktur i relation till befintlig bebyggelse och gaturummet och dess allé. Risken är annars att Allégatan delar i stället för sammanfoga staden. Den nu redovisade bebyggelsen på fastigheten uppfyller inte ovanstående intentioner.

Stadsarkitektkontoret anser att bebyggelsen ska placeras parallellt med Allégatan och i likhet med intilliggande bostadsområde förses med sadeltak.

Stadsarkitektkontoret föreslår att byggnadsnämnden med hänvisning till ovanstående kommunicerar detta med sökanden.

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet delar stadsarkitektkontorets bedömning vilket innebär att bedömningen ska kommuniceras med sökanden.

Sökanden har beretts tillfälle att ta del av och eventuellt yttra sig över byggnadsnämndens bedömning.

Sökanden har inkommit med reviderad situationsplan 2006-08-29.

Byggnadsnämnden

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § ska ansökningar om bygglov för åtgärder inom områden med detaljplan bifallas om åtgärden inte strider mot detaljplanen eller den fastighetsplan som gäller för området, den fastighet på vilken åtgärden ska utföras stämmer överens med detaljplanen och åtgärden kan antas uppfylla kraven i 3 kap.

Byggnadsnämnden anser att föreslagen åtgärd uppfyller kraven i 3 kap. Bygglov lämnas.

Register