BN § 181 EKSTA BJÄRGES 1:42 – Ifrågasatt olovlig åtgärd, till och påbyggnad av garage/verkstadsbyggnad

Utskrivet från: http://gotland.se/26869
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2006-08-30

BN § 181
EKSTA BJÄRGES 1:42 – Ifrågasatt olovlig åtgärd, till och påbyggnad av garage/verkstadsbyggnad

65094- 23
BESLUT

  1. Byggnadsnämnden beslutar med stöd av 10 kap 15 och 18 §§ plan- och bygglagen förelägga XX vid vite om 20.000 kronor att senast den 4 december 2006 ha låtit borttaga till- och påbyggnaden på garage/ verkstadslokal på fastigheten Eksta Bjärges 1:42.
  2. Beslutet skall enligt 10 kapitlet 22 § plan- och bygglagen sändas till inskrivnings-myndigheten för anteckning i fastighetsboken.
  3. Byggnadsnämnden befullmäktigar stadsarkitekten Carin Johanson, vid Gotlands kommun, eller den hon i sitt ställe sätter, att vid domstolar och övriga myndigheter i Sverige, föra nämndens talan i detta ärende

HUR MAN ÖVERKLAGAR
Byggnadsnämndens beslut kan överklagas skriftligt till länsstyrelsen i Gotlands län. Skrivelsen ska vara ställd till länsstyrelsen men skickas till
Byggnadsnämnden, 621 81 Visby.
Byggnadsnämnden måste ha fått Ert brev inom tre veckor från den dag Ni fick del
av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas.
I skrivelsen anges:
- vilket beslut som överklagas
- varför byggnadsnämndens beslut är felaktigt och vilken ändring Ni föreslår
Ev handlingar som stöder Er uppfattning bifogas skrivelsen.
Vill Ni ha ytterligare upplysningar kan Ni kontakta byggnadsnämnden.

ÄRENDEBESKRIVNING

Vid besiktning den 8 juni 2006 på fastigheten Eksta Bjärges 1:42 har s tadsarkitektkontoret konstaterat att till- och påbyggnad på garage/verkstadslokal utförts utan erforderligt bygg-lov.

Stadsarkitektkontoret har i skrivelse den 8 juni informerat Er om hur ärendet behandlas enligt plan- och bygglagen och uppmanat Er att senast den 29 augusti 2006 ta bort det olovligt utförda, bilaga 181.

Vid besiktning den 29 augusti 2006 på fastigheten Eksta Bjärges 1:42 har stadsarkitekt-kontoret konstaterat att det olovligt utförda inte var borttaget.

Byggnadsnämndens bedömning
Vid nämnda förhållande finner byggnadsnämnden att skäl föreligger eftersom Ni inte har tagit bort den olovligt uppförda till- och påbyggnaden på garage/verkstadslokalen inom angiven tid föreläggs Ni vid vite om 20.000 (tjugotusen) kronor att borttaga till- och på-byggnaden på garage/verkstadslokalen på fastigheten Eksta Bjärges 1: 42 före den 4 december 2006. Besiktning kommer att äga rum den 5 december 2006.

Register