BN § 182 Delegationsbeslut – Anmälan

Utskrivet från: http://gotland.se/26868
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2006-08-30

BN § 182
Delegationsbeslut – Anmälan

BESLUT

  1. Förteckningarna läggs till handlingarna.

ÄRENDEBESKRIVNING
Förteckningar över de bygglov, tillstånd och godkännanden som med stöd av gällande delegationsordning beviljats vid byggnadsnämndens arbetsutskott och vid stadsarkitekt-kontoret anmäldes med stöd av bestämmelserna i kommunallagen 6 kap 33 §, bilaga 182.

Register