Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby

Telefon: 0498-26 90 00
Telefontid vardagar klockan 9.00-15.00

E-post: registrator-mbn@gotland.se

Miljöskyddsinspektörer
Stefan Brorsson
Telefon: 0498-26 97 68

Per Lindgren
Telefon: 0498-26 93 44

Urban Åslund
Telefon: 0498-26 93 89
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lantbruk

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för miljötillsyn över lantbruksföretag på Gotland.

Regionens miljöskyddsinspektörer besöker jordbruksföretag. Vid besöken går man bland annat igenom gödsel- och kemikaliehantering, cisterner, avfallshantering och företagets egenkontroll. De lagar och förordningar som reglerar miljöhänsyn i jordbruket återfinns bl a i miljöbalken, förordningen om miljöhänsyn i jordbruket och i Statens jordbruksverks föreskrifter.

Länsstyrelsen som ansvarar för djurskyddskontrollen på Gotland.