§ 254 Detaljplan del av Visby Länna 1:9 (Jungfruparken) Antagande

Utskrivet från: http://gotland.se/26751
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2006-09-21

KS § 254
Detaljplan del av Visby Länna 1:9 (Jungfruparken) Antagande

- Byggnadsnämnden 2006-06-14, § 129 och förslag detaljplan 2006-05-31
Byggnadsnämnden har för antagande överlämnat förslag till detaljplan för Länna 1:9, ett område mellan Lännavägen, Allégatan och Jungfrustig, benämnt Jungfruparken. Marken ägs av kommunen och markanvisningsavtal har tecknats med Wisab Bygg AB. Syftet med planen är bostadsbyggande, totalt 32 mindre bostäder. Utställningen har föranlett endast redaktionella ändringar av planför­slaget. Länsstyrelsen har tillstyrkt förslaget. Eftersom markanvändningen ändras i förhållande till gällande översiktsplan (för A7-området) har kommunstyrelsen tidigare beslutat att planen ska antas av kommunfullmäktige.

Monica Tingström, stadsarkitektkontoret, redogjorde för planförslaget.

Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmäktige

  • Planförslaget antas.