§ 255 Detaljplan Asken 1 och Aspen 3 m.fl. i Visby. Samråd

Utskrivet från: http://gotland.se/26750
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2006-09-21

KS § 255
Detaljplan Asken 1 och Aspen 3 m.fl. i Visby. Samråd

AU § 223
- Förslag detaljplan 2006-05-31
- Ledningskontoret 2006-08-28
Stadsarkitektkontoret har för samråd överlämnat förslag till detaljplan för Asken 1 och 2 samt Aspen 3 och 4 – ett område mitt emot färjeterminalen, mellan Palissa­derna och Gutebacken. Syftet är att möjliggöra permanent hotellverksamhet på Asken 1 och 2 och möjliggöra sådan verksamhet på Aspen 3 och 4. Planen medger sju hotellbyggnader i två plan med suterrängvåning, där topografin så medger. Byggnaderna ska ligga i parkmiljö och befintliga träd bevaras. Befintlig verksam­het är ansluten till kommunalt VA-nät som medger ytterligare anslut­ningar. Fjärrvärmeledningar är dragna.

Ledningskontoret föreslår att inget yttrande avges under samrådet men att det påpekas att planen ska antas av kommunfullmäktige, eftersom den innebär en avvikelse från översiktsplanen för Visby hamn (från 1995). Enligt den ska Aspen 3 avsättas som park och Asken 1 och 2 ingå i område för handel och turist­service.

Kommunstyrelsens beslut

  • Planen ska antas av kommunfullmäktige.

  • Inget yttrande avges under samrådet.