§ 256 Detaljplan Öja Olovs 2:1. Samråd

Utskrivet från: http://gotland.se/26749
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2006-09-21

KS § 256
Detaljplan Öja Olovs 2:1. Samråd

AU § 224
- Förslag detaljplan 2006-05-31
- Ledningskontoret 2006-09-04
Stadsarkitektkontoret har för samråd överlämnat förslag till detaljplan för ett drygt 97 000 kvm stort område vid havet, öster om Björklunda i Öja – Olovs 2:1. Planen ska möjliggöra uppförande av 21 villor för permanentboende. Området ska anslu­tas till kommunalt VA. Planom­rådet ligger inom riksintresseområdet för rörligt friluftsliv (Storsudret) och bebyggelse föreslås inom strandskyddat område. Allmänhetens friluftsintressen bedöms påverkas relativt litet; stora delar av fastig­heten bevaras som natur­område.

Ledningskontoret föreslår att förslaget lämnas utan erinran, dock med påpekandet att planen ska antas av kommunfullmäktige, eftersom den avviker från översikts­planen där fastigheten redovisas som område för turism. Kontoret har till stads­arkitekt­kontoret framfört synpunkten att bygglov inte bör beviljas förrän utbygg­nad av VA har skett i erforderlig omfattning för att området ska kunna anslutas till kommunens VA-nät. (I genomförandebeskrivningen anges att ev. bygglov beviljas när planen vunnit laga kraft).

Kommunstyrelsens beslut

  • Planen ska antas av kommunfullmäktige.

  • Förslaget lämnas utan erinran.