§ 257 Markanvisning del av Visby Artilleriet 1:33 (Kv Fänriken)

Utskrivet från: http://gotland.se/26748
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2006-09-21

KS § 257
Markanvisning del av Visby Artilleriet 1:33 (Kv Fänriken)

AU § 225
KS2006/0392-21
- Tekniska förvaltningen 2006-07-24
- (Kommunstyrelsen 2004-03-25, § 56)
- Ledningskontoret 2006-09-04
Tekniska förvaltningen har framlagt förslag till avtal om anvisning av mark för exploatering av del av Artilleriet 1:33. Avtalen träffas med dels Fjaugen Fastighetsaktiebolag för en tomt, dels Lidl Sverige KB för en annan. Ett förslag till detaljplan har varit ute på samråd ( kommunstyrelsen 2005-08-25, § 197) och avsikten är att byggherrarna ska förvärva den mark som avsatts för kontor och handel för 150 kr/kvm. Kommunstyrelsen har medgivit Lidl Sverige KB option om en tomt i området.

Ledningskontoret föreslår att avtalen godkänns.

Ärendet föredrogs av tekniske direktören Per Lindskog, som redogjorde för vissa revideringar av fastighetsgränserna.

Kommunstyrelsens beslut

  • De upprättade förslagen till markanvisningsavtal med med Lidl Sverige KB och Fjaugen fastighetsaktiebolag avseende del av Visby Artilleriet 1:33 (kv. Fänriken) godkänns.