§ 258 Markanvisningsavtal Hällarna 1:7

Utskrivet från: http://gotland.se/26747
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2006-09-21

KS § 258
Markanvisningsavtal Hällarna 1:7

AU § 226
KS2006/0431-26
- Tekniska nämnden 2006-08-30, § 206
- Ledningskontoret 2006-09-07
Tekniska nämnden har för godkännande framlagt förslag till avtal om markanvis­ning av ett område mellan Söderväg och Gutevägen som avses bebyggas med hotell. Köpeskillingen föreslås till ca 7 mnkr eller 1 500 kr per kvm. Kommunen ska svara för planläggning, fastighetsbildning och omläggning av gatorna, vilket beräknas kosta mellan 3,5 och 4 mnkr, vartill kommer kostnader för marksanering och ev. arkeologiska undersökningar. På området utarrenderas nu mark till en byggnad tillhörig ”Flottans män”. Det kontraktet löper ut 2007.

Ledningskontoret föreslår att avtalet godkänns och planuppdrag ges till byggnads­nämnden.

Kommunstyrelsens beslut

  • Upprättat förslag till markanvisningsavtal med Göran Göransson och Göran Bylund avseende del av fastigheten Visby Hällarna 1:7 godkänns.

  • Byggnadsnämnden får i uppdrag att pröva förutsättningarna för uppförande av hotellbyggnad genom översyn av detaljplanen.