§ 259 Försäljning av del av Visby Artilleriet 1:38 (Tygverkstaden 1)

Utskrivet från: http://gotland.se/26746
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2006-09-21

KS § 259
Försäljning av del av Visby Artilleriet 1:38 (Tygverkstaden 1)

KS 2006/0450-25
- Kommunstyrelsen 2006-02-23, § 37
- Kommunfullmäktige 2006-03-20, § 19
- Tekniska förvaltningen 2006-09-19
Sedan Riksantikvarieämbetet och Riksutställningar träffat uppgörelse om ägande och förvaltning av den byggnad som ska uppföras på A 7området har tekniska förvaltningen föreslagit att kommunen, i enlighet med träffat markanvisnings­avtal, ska överlåta det aktuella området till Förvaltningsbolaget Predio 64 KB för 12 mnkr.

Kommunfullmäktige har bemyndigat kommunstyrelsen att genomföra försälj­ningen.

Ärendet föredrogs av tekniske direktören Per Lindskog.

Kommunstyrelsens beslut

  • Ett område om 15 322 kvm av fastigheten Gotland Visby Artilleriet 1:38 (blivande fastighet Gotland Visby Tygverkstaden 1) överlåts till Förvaltnings­bolaget Predio 64 KB för en köpeskilling av 12 000 000 kr och på de övriga villkor som framgår av upprättat förslag till köpekontrakt.