§ 260 Revisionsrapport: Granskning av årsredovisningen 2005

Utskrivet från: http://gotland.se/26745
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2006-09-21

KS § 260
Revisionsrapport: Granskning av årsredovisningen 2005

AU § 227
KS2006/0205-00
- Revisionsrapport april 2006
- Ledningskontoret 2006-07-17
Revisorernas bedömning av årsredovisningen ( som består av förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys ); bl.a. hur väl den återspeglar verksamhetens utfall och finansiering, den ekonomiska ställningen och hur väl redovisningen i förvaltningsberättelsen ger fullmäktige möjlighet av utvärdera mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Revisorernas positiva bedömning av årsredovisningen summeras också av ledningskontoret.

Kommunstyrelsens beslut

  • Rapporten läggs till handlingarna.