§ 261 Remiss. Huvudmannaskap för hemsjukvård m.m. PM

Utskrivet från: http://gotland.se/26744
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2006-09-21

KS § 261
Remiss. Huvudmannaskap för hemsjukvård m.m. PM

AU § 228
KS2006/0359-94
- Socialdepartementet 2006-06-26
- Hälso- och sjukvårdsnämnden, arbetsutskottet 2006-09-04, § 266
- Social- och omsorgsnämnden 2006-08-14
- Ledningskontoret 2006-09-04
Socialdepartementet har inbjudit Gotlands kommun att lämna synpunkter på den inom departementet utarbetade promemorian ”Huvudmannaskap för hemsjukvård m.m.”

Förslaget: Promemorian är ett utflöde av Äldrevårdsutredningens betänkande, vari föreslogs att en huvudman, kommunen, skulle ansvara för hemsjukvård i såväl ordinärt som särskilt boende i en sammanhållen hemvård. Med det begreppet avsågs de integrerade sociala och medicinska insatser, inklusive habilitering, rehabilitering och hjälpmedel, som den enskilde behövde i sitt boende. Lands­tingen skulle även i fortsättningen vara huvudman för och finansiera läkarinsatserna i den kommunala hemvården och ha lagstadgad skyldighet att avsätta läkarresurser för medverkan. Betänkandet fick ett blandat mottagande bland kommuner och landsting. Sveriges Kommuner och Landsting avvisade för­slaget om byte av huvudmannaskap för hemsjukvården och förespråkade frivilliga överenskommelser. Regeringen har dock aviserat den reglering som nu föreslås, nämligen att huvudansvaret för hemsjuk­vården ska föras över från landstingen till kommunerna och kommunerna ska erbjuda hemsjukvård åt dem som vistas där. Kommuner och landsting ska dock genom avtal kunna komma överens om en annan ansvarsfördelning. Ansvaret för läkarvården ska ligga kvar på landstingen. Landsting och kommuner förutsätts kunna komma överens om gränsdragningen mellan sådan hälso- och sjukvård som kräver särskild (medicinsk) kompetens och som landstinget ska svara för. Den ekonomiska regleringen förutsätts ske genom en skatteväxling mellan landstinget och berörda kommuner. Då ska även förändringar i storleken på bidragen från och avgifterna till systemet med kommunalekonomisk utjämning beaktas.

Även om Gotlands kommun inte är direkt berörd av huvudmannskapsföränd­ringen tillstyrker social- och omsorgsnämnden förslaget och anser det viktigt att så långt som möjligt följa intentionerna bakom det; t.ex. att sjuksköterskor, under­sköterskor och vårdbiträden arbetar i samma organisation. Hälso- och sjukvårdsnämnden redo­gör bl.a. för uppdelningen mellan hälso- och sjuk­vårdsnämnden och social- och omsorgsnämnden av ansvaret för sjuksköterske- m.fl. insatser. Konsekvenserna för listningssystemet berörs och läkarnas medverkan. Ett strikt genomförande skulle, enligt förvaltningen, för Gotlands del innebära att distrikts­sköterskorna samt kvälls- och nattpatrullerna överfördes till social- och omsorgs­nämnden. Att förslaget medför en tydlighet när det gäller arbetsgivaransvaret verifieras.

Ledningskontoret kommenterar promemorian och nämndernas synpunkter och uppe­håller sig särskilt vid konsekvensen av att kommunen blir skyldig att erbjuda hem­sjukvård åt dem som endast tillfälligt vistas där en tid (dock ej bara ”på genomresa”), nämligen att något krav på ersättning från hemkommunen inte kan riktas. Den aspekten blir också huvudfrågan i förslaget i yttrande. Kontoret anser också att ”vistelsebegreppet i lagförslaget behöver förtydligas i hälso- och sjukvårds­lagen”. I övrigt tillstyrks förslaget, eftersom det även i fortsättningen ska vara möjligt att arbeta med lokala lösningar. I förslaget till yttrande lämnas också en redogörelse för hur Gotlands kommun har organiserat ansvaret för hemsjukvården.

Kommunstyrelsens beslut

  • Yttrande avges i överensstämmelse med upprättat förslag.