§ 262 Motion. Utveckling av turismen och samarbete med Baltikum

Utskrivet från: http://gotland.se/26743
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2006-09-21

KS § 262
Motion. Utveckling av turismen och samarbete med Baltikum

AU § 229
KS2003/0525-10
- Motion 2003-10-15
- Ledningskontoret 2006-08-22
Mats E:son Hjorth och Nils Ronquist (kd) har i motion föreslagit att kommun­styrelsen i form av omvärldsanalys ska kartlägga framtida konkurrenter till Gotland som turistort. I uppdraget ska också ingå att lägga fram förslag på insatser för att göra Gotland ännu mer attraktivt och en analys av ev. möjligheter till sam­arbete med framför allt de baltiska staterna när det gäller turism och kongress­verksamhet m.m.

Ledningskontoret hänvisar bl.a. till tillväxtprogrammet för perioden 2004-2007 och de prioriteringar som där gjordes och de mer konkreta åtgärder som vidtagits för att stärka Gotland som mötesplats. Arbetet med nytt tillväxtprogram pågår och som ett led i det arbetet görs en omvärldsanalys. Motionen föreslås därmed besvarad.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Motionen anses besvarad med ledningskontorets utlåtande.