§ 263 Motion. Vårdprogram för unga med självskadebeteende

Utskrivet från: http://gotland.se/26742
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2006-09-21

KS § 263
Motion. Vårdprogram för unga med självskadebeteende

AU § 230
KS2005/0532-93
- Motion 2005-12-12
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2006-03-06, § 417
- Ledningskontoret 2006-08-17
Carina Lindberg m.fl. (v) har i motion föreslagit att hälso- och sjukvårdsnämnden ska få i uppdrag att utarbeta ett vårdprogram för barn och ungdomar med själv­skade­beteende. Programmet ska belysa hela vårdkedjan och innehålla slutsatser och rekommendationer om vårdinsatser.

Med utgångspunkt i en rapport som Socialstyrelsen gjort på regeringens uppdrag redogör hälso- och sjukvårdsnämnden för det mycket bristfälliga kunskapsläget om bl.a. omfattning, förebyggande och behandling av flickor som skär sig. I yttrandet redovisas också kortfattat vilken behandling som psykiatriska kliniken ger.

Anm: Hälso- och sjukvårdsnämnden har bifogat sammanfattning av rapporten ”Vad vet vi om flickor som skär sig”. För kännedom bifogas också sammanfattning av den rapport ”Flickor som skadar sig själva” som handlade om nationell kartläggning och om problem­beskrivning.

Ledningskontoret anser att motionen tar upp ett angeläget samhällsproblem - barns och ungdomars psykiska hälsa – och att vårdprogram bör vara en principiell mål­sättning för arbetet med alla diagnosgrupper inom hälso- och sjukvården. I enlig­het med socialstyrelsens förslag arbetar psykiatrin idag med självskade­problema­tiken utifrån beprövad erfarenhet. När tillräcklig klinisk erfarenhet vunnits, och vetenskapligt underlag föreligger, förutsätter kontoret att professionen utarbetar vårdprogram. Därmed föreslås motionen anses besvarad.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Motionen anses besvarad med hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande och ledningskontorets utlåtande.