§ 266 Ändrade bestämmelser avs. revisorer, revisionsreglemente m.m.

Utskrivet från: http://gotland.se/26739
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2006-09-21

KS § 266
Ändrade bestämmelser avs. revisorer, revisionsreglemente m.m.

AU § 233
KS2006/0323-00
- Sveriges Kommuner och Landsting cirkulär 2006:32
- Ledningskontoret 2006-09-04
Sveriges Kommuner och Landsting har i cirkulär informerat om de ändringar i kommunallagen som vidtagits när det gäller revision och ansvarsprövning m.m. En del ändringar gäller från 1 juli 2006 och andra från årsskiftet. Ändringarna innebär att revisionsreglementet behöver revideras, vilket måste ske innan fullmäktige förrättar valen i höst. Sveriges Kommuner och Landsting har bifogat ett underlag för detta.

Antal: Revisorsersättare ska inte längre utses. I stället utökas minimiantalet revisorer från fem till nio. (Gotlands kommun har inte preciserat antalet revisorer i sitt reglemente. Kommunfullmäktige har utsett nio revisorer och lika många ersättare).

Valbarhet: Revisor är inte valbar till ordförande eller vice ordförande i kommunfull­mäktige, ledamot eller ersättare i nämnd eller kommunalt företag (stiftelse), oavsett det är direkt eller indirekt ägt, hel- eller delägt. I propositionen förordar regeringen att inte heller ledamot i kommunfullmäktige väljs till revisor. Ordningen är eftersträvansvärd, anser regeringen, som kommer att utreda frågan. Problemen i mindre kommuner med att till revisor rekrytera personer med politisk erfarenhet och god kännedom om kommunal verksamhet är skälet till att kravet nu inte införs.

Ansvarsprövning: Fullmäktige ska motivera beslutet att bevilja eller neka ansvarsfrihet, om det inte är uppenbart obehövligt. Fullmäktige kan också rikta egen anmärkning, oavsett revisorerna gjort det eller inte. Prövningsprocessen skärps och frågan om bered­ningen av dessa frågor behandlas i Sveriges Kommuner och Landstings information.

Kravet på att anlita sakkunniga biträden skärps. Även lekmannarevisorers ( i kommu­nala bolag) ska anlita sakkunniga biträden i den omfattning som behövs för att fullgöra uppdraget enligt god sed vid detta slag av granskning. (Trädde i kraft 1 juli 2006).

Minst en lekmannarevisor ska utses i helägda direkt och indirekt ägda aktiebolag (dotterbolag) och revisor i stiftelser som kommunen samt bildat. Som lekmannarevisor ska väljas någon av kommunens revisorer (personunion).

Förändringarna trädde kraft 1 juli 2006. De revisorer och ersättare som är valda att granska t.o.m. räkenskapsåret 2006 gäller nuvarande regler. Vid höstens val av revisorer tillämpas de nya reglerna.

Ledningskontoret har med stöd av förbundets förslag utarbetat ett förslag till nytt revisionsreglemente, som ska ersätta nuvarande från 1992. Av kontorets utlåtande framgår också de andra åtgärder som ändringarna föranleder.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Upprättat förslag till nytt reglemente för Gotlands kommuns revisorer antas.