§ 267 Ansvarsförsäkring för strålskada

Utskrivet från: http://gotland.se/26738
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2006-09-21

KS § 267
Ändrade bestämmelser avs. revisorer, revisionsreglemente m.m.

AU § 234
KS2006/0357-90
- Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag 2006-04-25
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2006-06-20, § 456
- Ledningskontoret 2006-09-04
Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolags (LÖF) bolagsstämma har, på förslag av Landstings­förbundets styrelse, rekommenderat huvudmännen att bl.a. teckna ansvarsförsäkring för patienter som skadats genom strålbehandling med metoden hypofraktionering vid bröstcancer före 1975; d.v.s. behandlingar som utförts före försäkringens tillkomst. Rekommendationen är också att dessa patienter ska slippa betala patientavgift i öppen sjukvård.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har tillstyrkt rekommendationen.

Ledningskontoret tillstyrker rekommendationen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Gotlands kommun tecknar separat ansvarsförsäkring med LÖF avseende strål­skada som drabbat patient genom strålbehandling med hypofraktionering vid bröstcancer under perioden fr.o.m. 1960 t.o.m. 1974 i enlighet med förslag.

  • Förslag till villkor för ”Särskilt åtagande ex gratia vid strålskada som drabbat patient genom strålbehandling med hypofraktionering vid bröstcancer” god­känns.

  • Förslaget till ideell schablonersättning godkänns.

  • Patienter som orsakats bestående kroppsskada genom hypofraktionering i sam­band med behandling av bröstcancer under perioden 1960 – 1989 ska undantas från att betala patientavgift i öppen sjukvård.