§ 268 Förbättringsplan för äldre- och handikappomsorgen; slutrapport

Utskrivet från: http://gotland.se/26737
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2006-09-21

KS § 268
Förbättringsplan för äldre- och handikappomsorgen; slutrapport

AU § 235
KS2006/0348-83
- (Kommunfullmäktige 2001-02-19, § 3)
- Social- och omsorgsnämnden 2006-06-13, § 52
- Ledningskontoret 2006-09-03
År 2001, då indelningen i vårdnämnder ännu gällde, antog kommunfullmäktige kommunstyrelsens förslag till förbättringsplan för äldre- och handikappomsorg 2001-2005. Vårdnämnderna fick i uppdrag att utarbeta en plan för genomförandet som skulle revideras årligen i samband med budgetarbetet. I samband med bok­sluten skulle vårdnämnderna redovisa arbetet med genomförandet ( 2001-02-19, § 3 ).

Social- och omsorgsnämnden har överlämnat slutrapport och gett sin förvaltning i uppdrag att upprätta åtgärdsprogram för de mål i planen som ännu inte uppfyllts. Slutrapporten har gjorts av ledningskontoret och social- och omsorgsförvalt­ningen.

Rapportens uppbyggnad: För vart och ett av de nitton förbättringsområdena - ” Mål och styrdokument ”, ” Verksamhets- och kvalitetsutveckling ”, etc. - citeras inledningsvis planens text när det gäller önskvärt tillstånd, strategier och förbättringsmål och kommen­teras sedan under rubriken Resultat. Med ett undantag finns inom samtliga förbätt­ringsområden exempel på mål som infriats och mål som inte uppnåtts. För den senare kategorin pågår arbete med en del medan andra konstateras vara inte upp­fyllda. Det enda förbättringsområde där (det enda) målet inte uppfyllts är ” Samhällsplanering och folkhälsofrågor ”.

Ledningskontoret förslår att rapporten överlämnas till kommunfullmäktige. Kontoret konstaterar också, att arbete med den nationella utvecklings­planen för vård och omsorg om äldre pågår och att det har bäring på flera av de områden, för vilka målen inte infriats.

Kommunstyrelsens beslut

  • Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige.